Provinciale Statenverkiezingen 2019 Limburg 20 maart 2019

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 29 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Groei luchthaven

De provincie moet de luchthaven Maastricht-Aachen Airport toestaan om te groeien.

Eens

"Het CDA Limburg beseft dat Maastricht-Aachen-Airport (MAA) belangrijk is voor de economie in Limburg, maar beseft ook dat de milieu- en geluidsoverlast storend is voor omwonenden. We zijn daarom voorstander van een gematigd en gecontroleerd groeibeleid van MAA waarbij inwoners pro-actief worden betrokken."

"Luchthaven Maastricht-Aachen Airport is een belangrijk onderdeel van onze provinciale infrastructuur, economie, opleidingen en werkgelegenheid. De PVV is voor groei van de luchthaven binnen de daarvoor gestelde kaders met ruim oog voor het beperken van de overlast voor omwonenden."

"Maastricht-Aachen Airport hoort bij de Limburgse infrastructuur. De Limburgse VVD heeft zich altijd ingezet om ruimte te bieden voor groei. Daar zijn ook kansen toe, gegeven de groei in de luchtvaart en de krapte die andere Nederlandse vliegvelden ervaren. Dat versterken wij, want het biedt Limburg bedrijvigheid en dus banen. We staan groei toe binnen de wettelijke normen en nemen zorgen van omwonenden serieus. "

"D66 vindt dat de luchthaven moet kiezen voor groei met minder herrie en minder vervuiling als gevolg, door in te zetten op vluchten met schonere, stillere vliegtuigen. Die groei kan alleen binnen de beperkte ruimte in het geldende luchthavenbesluit. MAA kan de eerste regionale luchthaven worden waar bio-kerosine kan worden getankt, beter voor omwonenden én voor het milieu. D66 wil geluidsoverlast en luchtkwaliteit goed meten en daarop gebaseerd met omwonenden een verbeterplan voor MAA opstellen "

"Voor de regio Zuid-Limburg en omstreken speelt de luchthaven een belangrijke rol - zowel voor personen- als vrachtvervoer. Verbetering van de verbindingen met grote Europese steden is voor het goede functioneren van deze luchthaven een must."

"ChristenUnie Limburg vindt dat de luchthaven mag uitbreiden, mits er een plan is waarbij de CO2-uitstoot (op termijn) vermindert. Tevens moet de winst voor de economie worden aangetoond en de bezwaren van omwonenden een nadrukkelijke plaats krijgen bij de eventuele groei."

"Groei van Maastricht Aachen Airport draagt bij aan de werkgelegenheid in de regio. In combinatie met de lobby naar Den Haag en Brussel om de positie van Limburg internationaal kenbaar te maken draagt dit bij aan de landelijke en internationale positionering en fondsen vanuit Europa en Den Haag te werven voor initiatieven in Limburg. "

Geen van beide

Oneens

"De overlast van vliegveld Beek voor de directe omgeving is onmiskenbaar - de dakpannen vliegen soms letterlijk van de daken. Tegelijkertijd is de economische waarde van het vliegveld relatief beperkt. Daarom moet vliegveld Beek voorlopig niet verder groeien."

"Door onze internationale ligging heeft Limburg met veel vliegvelden te maken. Het is een belangrijke economische ontwikkeling en zorgt voor werkgelegenheid, maar voor ons staan de gezondheid en het welzijn van de omwonenden voorop. Betere handhaving, niet gedogen, meer investeren in leefbaarheid en veiligheid voor omwonenden, inzet van innovatieve technologie om overlast tegen te gaan en meer maatschappelijke verantwoordelijkheid van vliegvelden en vliegorganisaties voor uitstoot en overlast. "

"Luchtvaart is een van de meest vervuilende vormen van mobiliteit. Het vermindert de leefbaarheid door geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof in de wijde omgeving van MAA. GroenLinks ziet geen toekomst voor dit vliegveld en is tegen verdere subsidies door de provincie Limburg."

"Maastricht Aachen Airport kan alleen groeien als de zogenaamde uitloop van 250 meter structureel bij de totale baan wordt gevoegd. Daarmee vervalt de veiligheidsmarge en dat is voor 50PLUS onaanvaardbaar."

"Omwonenden, toerisme in Heuvelland, klimaat en natuur hebben nu al te veel te lijden onder het huidige aantal vluchten. Alleen door vele miljoenen provinciale subsidie kan de luchthaven blijven bestaan. Dat geld kan beter besteed worden aan biologische landbouw en de energietransitie. "

"Wij blijven voor een kleine regionale luchthaven. Overlast moet tot een minimum beperkt worden. "

2. Jacht

De provincie moet alle jacht op wilde dieren verbieden, ook als dieren overlast veroorzaken.

Eens

"GroenLinks vindt dat jacht niet thuishoort in de moderne maatschappij. Er zijn voldoende andere mogelijkheden om fauna-overlast tegen te gaan of te compenseren."

"Nu dieren noodgedwongen vaker in de buurt van mensen leven, wordt al te gemakkelijk beweerd dat ze overlast veroorzaken. Manieren om dieren op een diervriendelijke manier te weren uit bepaalde gebieden worden niet of nauwelijks toegepast. De Partij voor de Dieren vindt dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten. Wij pleiten voor een systeem waarbij de inrichting van landbouwgrond zo nodig dieren buiten houdt, in plaats van dieren af te schieten. "

Geen van beide

"Wilde dieren 'in de voortuin' zijn een groot risico, afschieten moet dan mogelijk blijven. 50PLUS is tegen de plezierjacht."

Oneens

"Jacht is een belangrijk onderdeel van het natuurbeheer. Zo houden we het ecosysteem in balans en voorkomen we de overlast die dieren in overpopulatie veroorzaken."

"Jacht is op basis van wildbeheer in de ogen van de PVV toegestaan. Dit betekent dat er enkel gejaagd kan worden op dieren die of getalsmatig te veel aanwezig zijn of die aanzienlijke schade veroorzaken zoals bv bevers of wilde zwijnen waarvoor een 0 optie bestaat in een groot gedeelte van onze provincie."

"Als allerlaatste middel om te voorkomen dat er teveel dieren van één soort komen, is professioneel uitgevoerd wildbeheer soms nodig."

"Dierenwelzijn is belangrijk voor ons, het is zelfs een teken van beschaving. Goede initiatieven vanuit Limburgers voor het vergroten van dierenwelzijn worden in principe gesteund. De juiste balans moet daarom gevonden worden. In de Oostvaardersplassen zagen we wat voor dierenleed er komt als we teveel dieren op een klein stukje natuur hebben. Dat willen we voorkomen. "

"D66 vindt het belangrijk dat de Limburgse natuur in evenwicht is. Om ervoor te zorgen dat dit evenwicht in stand blijft, is de jacht soms noodzakelijk, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een diersoort een andere verdringt of er schade ontstaat aan gewassen. Wanneer er andere maatregelen zijn, moeten deze eerst worden genomen voor er over wordt gegaan tot afschot."

"Jacht is een onderdeel van goed wildbeheer. Voor plezierjacht is in Limburg geen plaats. We investeren in goede opleiding en kennis bij de Limburgse jagers. Stroperij is niet alleen internationaal, maar ook in Limburg een probleem en dit moet hard worden aangepakt. "

"Overlast dient aangepakt te worden. Zeker in die gevallen waar veiligheid en voedselvoorziening in het geding zijn. "

"Gereguleerde jacht is een vorm van beheer waardoor de natuur juist tot bloei kan komen en het evenwicht tussen de soorten en de biodiversiteit in stand kunnen worden gehouden."

"ChristenUnie Limburg vindt het verantwoord om jacht toe te staan als onderdeel van goed faunabeheer. Beheer van flora en fauna is nodig om te voorkomen dat een populatie de draagkracht van een gebied te boven gaat."

Geen toelichting gegeven

3. Tarieven bus

De tarieven voor de bus moeten gelijk blijven, ook als de provincie daaraan moet meebetalen.

Eens

"Het openbaar vervoer is de laatste jaren al steeds duurder geworden. Een verdere stijging vind de PVV onwenselijk. De PVV wil ook de mogelijkheid om met contant geld te betalen terug in het OV."

"Wij willen dat iedereen vanuit zijn eigen buurt of dorp overal naartoe moet kunnen reizen. Kaartjes moeten voor iedereen betaalbaar zijn en blijven."

"Het OV is sinds de komst van Arriva voor iedereen in Limburg duurder geworden. De PvdA heeft bij iedere tariefverhoging om compensatiemaatregelen gevraagd. De PvdA is tegen een tariefstijging, vooral voor schoolgaande jeugd. Minder auto’s en meer OV, dat is beter voor het milieu en moet de toekomst zijn. "

"Het toegankelijk houden van het openbaar vervoer is voor GroenLinks een van de sleutels om de leefbaarheid in het buitengebied op peil te houden."

"Als we iets willen doen aan het milieu, dan is voor 50PLUS het meebetalen aan openbaar vervoer beter dan dure elektrische auto's subsidiëren. "

"Een fijnmazig en duurzaam openbaar vervoer kost geld maar is het waard om als provincie in te investeren. Het openbaar vervoer moet veilig, betrouwbaar, betaalbaar voor iedereen en toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking en moet overal een volwaardig alternatief voor de eigen auto vormen."

"Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer . Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer. De provincie heeft als taak te investeren in toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. "

Geen van beide

"Via de concessie met Arriva subsidieert de provincie het openbaar (bus)vervoer in Limburg. Daarmee verlagen we de prijs die de reizigers daarvoor betalen."

Oneens

"De VVD is geen voorstander van prijscontrole door de overheid. Het belastinggeld van Limburgers is verdiend met hard werk en daar we gaan zuinig mee om."

"De tarieven zijn per 1 januari 2019 verhoogd met de gebruikelijke landelijke indexering en door de verhoging van het BTW-tarief. "

"Deze tarieven moeten volgens ons omlaag, zonder dat dat afbreuk doet aan de dienstverlening voor de reiziger en/of de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs. Meer gebruik van OV als gevolg van lagere tarieven betekent immers ook lagere uitstoot en minder milieubelasting."

"Als er geen concurrentie op tarieven meer is, worden openbaar vervoerssystemen lui en inefficiënt. Subsidie vanuit de overheid moet dus niet verder uitgebreid worden."

"Betaalbaarheid van het OV is van groot belang. Bij de aanbesteding zou een bandbreedte van de prijs kunnen worden opgenomen. Commercieel gezien is het niet verstandig om als provincie op deze manier bij te dragen aan de winst van een vervoersonderneming."

4. CO2-opslag

De provincie moet CO2-opslag in Limburg toestaan.

Eens

"CO2-opslag is een goede pragmatische oplossing die ervoor zorgt dat we onze CO2-reductie verlagen terwijl we niet onze bedrijven wegjagen. Op deze manier houden we CO2-reductie betaalbaar en blijft er sterke werkgelegenheid in Limburg. "

"D66 wil de mogelijkheden om CO2 opnieuw te gebruiken als grondstof voor kassen, bindmiddel in beton of voor het produceren van plastic onderzoeken en faciliteren, daar kan ook -mits veilig- opslag van CO2 bij horen. D66 is bereid alle alternatieven voor nieuwe energie te onderzoeken en stimuleren die duurzaam, veilig en toekomstbestendig zijn. "

Geen van beide

"Alleen als dit op een veilige en gezonde manier mogelijk is, kan het een tijdelijke oplossing zijn. Onze voorkeur ligt bij structurele oplossingen om CO2-uitstoot tegen te gaan."

"Er is nog te weinig bekend over het effect van CO2 opslag in de bodem. Er dient daarom eerst meer onderzoek plaats te vinden."

Oneens

"In een provincie waarin de gevolgen van de mijnbouw in de vorm van mijnschade nog steeds niet erkend is, is het onwenselijk om CO2 op te slaan in de bodem. Zeker als niet bekend is welke effecten dit heeft bv voor het risico op verdere schade of aardbevingen."

"We kunnen ons geld beter steken in energiebesparing en duurzame energie dan in dit soort pappen-en-nathouden oplossingen. Bovendien is onduidelijk wat de risico's van opslag in de Limburgse bodem zijn."

"We willen eerst de bestaande experimenten met CO2-opslag afwachten voordat we hier beslissingen over nemen. "

"GroenLinks is voor een transitie naar een duurzame, niet-fossiele toekomst. Het is nog niet aangetoond dat het opslaan van een restproduct van fossiele brandstoffen goed voor de toekomst is. "

"CO2-opslag is per definitie onzin. Neveneffecten kunnen leiden tot aardbevingen. Om dit te voorkomen zegt 50PLUS dus: geen CO2-opslag."

"CO2-opslag is een dure, tijdelijke end of pipe oplossing. Energiebesparing en duurzame energie kunnen genoeg opleveren. "

"CO2-opslag is volkomen zinloze geldverspilling. Het levert geen enkele bijdrage aan de oplossing van enig probleem!"

"CO2-opslag draagt an sich niet bij aan een beter klimaat Hierdoor schuift het probleem door naar de toekomst."

"DENK staat voor duurzaamheid. Daarom moeten alle kern- en kolencentrales dicht, de smerigste als eerst. Ook is er tijdelijk de mogelijkheid dat energiecentrales hun CO2-uitstoot verminderen door ondergrondse opslag. Over de veiligheid van de technologie van ondergrondse CO2-opslag zijn echter nog de nodige vragen. Mocht het veilig zijn, dan staat DENK voor het principe ‘de vervuiler betaalt’. "

5. Referendum

Limburgers moeten achteraf in een referendum hun mening kunnen geven over belangrijke besluiten van de provincie.

Eens

"Het CDA Limburg is een groot voorstander van onze representatieve democratie, waarbij volksvertegenwoordigers politieke besluiten nemen op basis van een totaalafweging van alle betrokken belangen. Dat neemt niet weg dat burgers bij zeer ingrijpende maatregelen aan de noodrem moeten kunnen trekken. Het CDA Limburg pleit daarom voor een correctief en bindend referendum. Als harde randvoorwaarde geldt een minimale opkomst gelijk aan de opkomst bij de meest recente Provinciale Statenverkiezingen."

"De PVV is een groot voorstander van het referendum. Daarom heeft de PVV in 2011 het provinciale referendum ingevoerd en is in december 2018 de PVV motie voor het bindend referendum aangenomen."

"Een correctief referendum versterkt de democratie. Het gaat dan om een volksraadpleging waarvan de uitslag bindend is voor de Provincie. De SP vind het nog beter om de Limburgers meteen te betrekken bij het nemen van besluiten. "

"D66 is voorstander van een correctief, bindend referendum dat als noodrem een aanvulling kan zijn op de democratische volksvertegenwoordiging in Provinciale Staten. D66 blijft ook inzetten op andere mogelijkheden om burgers betere invloed te geven. Niet alleen achteraf op plannen reageren, maar ook vooraf de prioriteiten bepalen. Daar zijn bijvoorbeeld flexibeler subsidieregelingen voor nodig. "

"De PvdA is voor experimenten die de provinciale politiek beter toegankelijk maken en zorgen voor de broodnodige bestuurlijke vernieuwing. Iedere twee jaar een Provinciale Burgertop waar alle Limburgers aan mee kunnen doen, lijkt ons de beste optie. Maar een referendum zou ook tot de mogelijkheden kunnen behoren. "

"GroenLinks wil graag de inwoners meer betrekken bij de politieke besluitvorming. We vinden het van belang dat de vraagstelling bij een referendum aan een onafhankelijke commissie wordt toevertrouwd."

"50PLUS vindt dat een bindend referendum een door een meerderheid gekregen ongewenst overheidsbesluit terug moet kunnen draaien."

"De drempel voor zo’n referendum, en ook voor burgerinitiatieven, moet verlaagd worden – en niet verhoogd, zoals recent gebeurde. De Partij voor de Dieren Limburg stemde daar als enige tegen in de Provinciale Staten. "

"FVD is groot voorstander van referenda. En niet alleen na afloop van een genomen besluit, maar ook voorafgaand eraan."

"DENK staat voor een bestuur waarin de geluiden van alle Nederlanders gehoord worden en betrokken worden bij de besluitvorming. Het is daarom van groot belang om de provinciale bestuurslaag verder te democratiseren. DENK maakt zich daarom hard voor de introductie van raadgevende referenda bij ingrijpende besluiten van de provincie. Daarnaast moeten inwoners van provincies de mogelijkheid hebben om zelf raadgevende referenda te organiseren en initiatieven in te dienen bij de provincie. "

Geen van beide

Oneens

"De VVD is een sterk voorstander van burgerparticipatie. Dit houdt in dat wij de burger willen betrekken bij de besluitvorming voordat de beslissing is genomen, niet erna. Een referendum achteraf, na een weloverwogen en breedgedragen besluit, is dan ook geen goed idee. "

"Referenda dienen vooraf plaats te vinden. Dan kan de uitslag worden meegenomen in de besluitvorming. "

"De ChristenUnie Limburg is geen voorstander van een (raadgevend) referendum. Betrokkenheid en invloed van burgers bij de politiek is belangrijk, maar referenda dragen wat ons betreft hier niet aan bij."

6. Sociale huurwoningen

De provincie moet de hoeveelheid sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten aan de gemeenten overlaten.

Eens

"Het CDA Limburg zet zich in voor de bouw van meer starterswoningen voor jongeren, levensloopbestendige woningen voor ouderen en sociale huurwoningen. Gemeenten moeten meer vrijheid krijgen om deze woningen te realiseren als daar behoefte aan is."

"De PVV is van mening dat de gemeente in eerste instantie verantwoordelijk is voor haar huisvestingsbeleid en een voldoende aanbod van alle soorten woningen. De Gemeentes moeten waarborgen dat er naar behoefte gebouwd wordt. Gemeentes kunnen dit het beste zelf."

"De regie van nieuwe bouwprojecten ligt bij de gemeenten. De provincie moedigt nieuwe, passende en betaalbare woningbouw aan, maar laat het aan gemeenten over wat ze daarmee doen. "

"De inrichting van nieuwbouwprojecten is in eerste instantie iets van ontwikkelaars en gemeenten. D66 wil dat de provincie alleen daar waar nodig haar rol pakt: om plannen die niets toevoegen te schrappen en ruimte te creëren voor die ontwikkelingen waar echt behoefte aan is."

"GroenLinks vindt dat de provincie een stimulerende rol heeft om gemeenten te laten komen tot onderlinge afspraken over woningbouw. De inhoud hiervan ligt bij de gemeenten."

"Dit is voor 50PLUS geen taak van de provincie, maar een gemeentelijk taak. Gemeenten kunnen dit prima zelf."

"Gemeentelijke verantwoordelijkheid. "

"Gemeenten zijn het beste in staat de behoeften voor sociale woningbouw in te schatten. Geef hun dan ook daarin de beslissingsbevoegdheid."

Geen van beide

Oneens

"De SP wil meer betaalbare en duurzame woningen."

"Provincie, gemeenten en corporaties zorgen samen voor een goede balans op de woningmarkt. Sommige gemeenten kampen met herstructureringsopgaven in wijken waarin te weinig of geen woningaanbod vanuit de corporaties is en waar huisjesmelkers veel panden bezitten. Dit gaat gepaard woningsplitsingen, ongewenste vormen van kamer- en woningverhuur, leegstand, én bedreiging voor veiligheid en leefbaarheid in deze wijken. Provincie en gemeenten moeten samenwerken op dit probleem op te lossen. "

"Voldoende betaalbare huisvesting is ook een verantwoordelijkheid van de provincie. Tiny houses op goed gekozen locaties (in of aansluitend op bestaand bebouwd gebied) kunnen hier ook een bijdrage aan leveren."

"Er is op dit moment een groot gebrek aan sociale huurwoningen. Wat ChristenUnie Limburg betreft houdt de provincie een vinger aan de pols om het aantal sociale huurwoningen te bevorderen."

"DENK constateert dat de voorraad sociale huurwoningen door sloop en verkoop afneemt. Mensen moeten jaren wachten op een sociale huurwoning. Door de oververhitte woningmarkt, de huidige keuzes van de regering en gemeenten lukt het niet om het aantal betaalbare woningen op peil te houden. De provincie moet hierbij een sterkere toezichthoudende rol spelen en waar nodig stevig optreden. Bijvoorbeeld door het wijzigen of schrappen van bestemmingsplannen."

7. Parkeerplaatsen vrachtwagens

Limburg moet meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens inrichten langs provinciale wegen.

Eens

"Er is een tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Het gevolg is dat vrachtwagenchauffeurs op de vluchtstroken parkeren, wat tot overlast en verkeersonveilige situaties leidt. Dit kunnen we oplossen door op de goede plekken meer parkeerplaatsen in te richten."

"In een logistieke grensprovincie zoals Limburg is het van belang om ook voor vrachtauto's en hun chauffeurs veilige parkeerplaatsen in te richten. Enerzijds om zorg te dragen dat chauffeurs op een goede manier kunnen rusten en hun vrachtauto incl lading veilig is voor criminelen. Anderzijds om overlast in steden en dorpen te voorkomen."

"Vrachtwagenchauffeurs parkeren soms naast de snelweg door een gebrek aan goede rustplaatsen. Dit levert gevaarlijke situaties op. Wij willen daarom investeren in nieuwe vrachtwagenparkeerplekken of het opknappen van bestaande plekken, ook met het oog op de toekomst van de Limburgse economie."

"D66 wil dat de provincie samen met het Rijk, de transportsector en gemeenten zorgt voor veilige overnachtingsmogelijkheden voor vrachtwagenchauffeurs, op plaatsen die voor de transporteurs veilig en prettig zijn en die de omgeving niet belasten."

"Er is een tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens, waardoor chauffeurs hun wagen nu vaak op plekken zetten die hier niet geschikt voor zijn. Dit zorgt voor overlast en kan de veiligheid in gevaar brengen, voor andere verkeersgebruikers en de vrachtwagenchauffeurs zelf. Door te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen waar hier wel ruimte voor is lossen we dit probleem op. "

"Vrachtwagenchauffeurs hebben verplichte rusttijden. Uit veiligheidsoverwegingen moeten er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Niet alleen voor de veiligheid van chauffeur zelf maar zeker voor de veiligheid van de overige weggebruikers. "

"Als de Randstad het kloppend hart van Nederland is, dan is de A2 samen met de vertakking naar de A76 de aorta. Het vrachtvervoer moet gefaciliteerd worden met veilige bewaakte parkeerplaatsen."

"Voldoende en veilige parkeervoorzieningen voor de korte en de lange rust zijn belangrijk voor de vrachtwagenchauffeurs. Uitgeruste chauffeurs dragen direct bij aan verkeersveiligheid en verkleinen de kans op ongevallen."

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

"De veiligheid van de chauffeurs en andere weggebruikers staat bij de SP voorop. Transportbedrijven hebben daarom een verantwoordelijkheid in het organiseren van voldoende veilige parkeerplekken voor hun chauffeurs. "

"GroenLinks is tegen verdere verrommeling van het buitengebied, dat al onder druk staat. Faciliteiten voor de transportsector dienen op bedrijventerreinen aangelegd te worden."

"Die zijn er naar de mening van 50PLUS al genoeg. Bovendien is dit een taak van Rijkswaterstaat."

"Het commerciële vrachtverkeer moet zijn eigen kosten dragen. Meer parkeerplaatsen zal leiden tot een toename van het vrachtverkeer en bouw van overslagbedrijven, ten koste van de luchtkwaliteit, volksgezondheid en landschapsbeleving."

8. Regionale omroep

De provincie moet meer geld steken in de regionale omroep L1.

Eens

"Een eigen, regionale omroep is van belang voor de beleving van de Limburgse identiteit, cultuur en streektaal/dialecten. Wij pleiten voor het behoud van L1. Daarbij is de waarborging van de onafhankelijkheid van de omroep van belang."

"Een goede regionale tv- en radiozender is voor Limburg ontzettend belangrijk. De SP wil een Limburgs Fonds voor Regionale Journalistiek."

"Een transparante provincie met goed geïnformeerde burgers is in ieders belang, zeker in tijden van meer nepnieuws op sociale media en afkalvende traditionele media. De PvdA wil daarom het media-innovatiebeleid versterken dat de provincie Limburg heeft ingezet, met oog voor het stimuleren van professionele, onafhankelijke initiatieven die onderzoeks- en achtergrondjournalistiek in een (Eu-) regionale context willen beginnen of uitbreiden."

"De lokale democratie is gebaat bij een controlerende rol van de media. GroenLinks wil de media ondersteunen in hun rol als verschaffer van achtergronden bij het nieuws, hun verdiepende taak en hun onderzoekstaak."

"Een goede niet-commerciële publieke omroep is nodig voor een gezonde democratie. Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls neemt L1 deze taak op zich. "

"De regionale omroep is van groot belang voor Limburg. Zowel in cultureel opzicht alsook om de lokale en provinciale politiek kritisch te kunnen volgen is een sterke - en onafhankelijke - regionale omroep onmisbaar. Doel van L1 is de Limburgse bevolking breed te informeren over de belangrijkste gebeurtenissen en maatschappelijke ontwikkelingen in de provincie. De moeite waard om zonodig te steunen."

"DENK vindt dat goed functionerende en onafhankelijke media essentieel zijn voor het controleren van de politiek, het bestuur en voor het informeren van de inwoners. DENK is daarom voor het uittrekken van meer budget voor lokale media die politici controleren, zodat mensen voldoende op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming. "

Geen van beide

"Als voorstander van een regionale omroep dient er een goede balans te zijn tussen de te ontvangen middelen en de toegevoegde waarde voor onze inwoners. "

Oneens

"De regionale omroep wordt betaald vanuit een bijdrage van de landelijke overheid. Een provinciale bijdrage en inmenging vind de PVV in het kader van de onafhankelijkheid van de media geen goede ontwikkeling."

"Een onafhankelijke regionale omroep is cruciaal voor goed bestuur in Limburg. De provincie moet geen afhankelijkheidsrelatie creëren met L1 door hem van geld te voorzien. "

"L1 doet goed werk en is al goed gefinancierd. D66 ziet de omroep graag onafhankelijk en wil niet dat de omroep afhankelijk wordt van provinciale middelen. Samenwerkingen met L1, bijvoorbeeld op het gebied van media-innovatie of het opleiden van nieuwe journalisten, zijn wat D66 betreft mogelijk."

"50PLUS vindt dat L1 zich prima kan bedruipen. Verder is het onwenselijk dat vanuit het principe 'wie betaalt, bepaalt' niet wenselijk is."

"FVD is sceptisch over van staatswege gefinancierde media. We begrijpen het belang van regionale berichtgeving, maar denken dat meer subsidie ook meer afhankelijk maakt. FVD wil lokale omroepen liever stimuleren om de eigen broek op te houden - zoals ook regionale kranten dat moeten doen."

9. Zonnepanelen

De provincie moet toestaan dat weilanden vol zonnepanelen worden gezet.

Eens

"D66 is bereid alle alternatieven voor nieuwe energie te onderzoeken en stimuleren die duurzaam, veilig en toekomstbestendig zijn. Goede ruimtelijke ordening is hierbij van belang. D66 ziet kansen op leegstaande bedrijventerreinen en voormalige stortplaatsen voor wat grotere zonneweides. Ook hier geldt voor D66 weer dat de omgeving, in een coöperatie -eventueel met hulp van ons fonds duurzaam thuis- hiervan moet meeprofiteren."

"We willen meer duurzame energie opwekken. Zonneparken nemen veel ruimte in beslag en kunnen de natuur negatief beïnvloeden. De PvdA is daarom voor dubbel ruimtegebruik zoals zonnepanelen op daken of parkeerplaatsen overdekken. Dit kan soms ook op landbouwgrond of weilanden, door bijvoorbeeld alsnog dieren op het weiland te laten lopen. "

"GroenLinks is van mening dat alle mogelijkheden van schone energie benut moeten worden om de energie-doelstellingen te kunnen behalen die landelijk zijn afgesproken. Dus als het nodig is, horen ook zonneparken hierbij."

"De Partij voor de Dieren wil dat subsidie zo ingericht wordt dat het plaatsen van zonnepanelen op andere plekken aantrekkelijker wordt, zoals daken, bedrijventerreinen, oude vuilstortplekken en plekken naast snelwegen en vliegvelden. Daar liggen nog veel kansen onbenut. Maar de opgave voor het opwekken van duurzame energie is te groot om zonnepanelen op landbouwgrond te verbieden."

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

"Verduurzaming van onze energievoorziening moet betaalbaar zijn en draagvlak hebben. Het is niet aan de provincie om dit te beslissen. Wij willen lokaal maatwerk stimuleren door gemeenten en zij beslissen dan ook wat er gebeurd in met zonnepanelen. Dit zorgt voor succes en resultaat op de lange termijn, met een flinke portie pragmatisme. "

Oneens

"Weilanden vol zetten kan niet de bedoeling zijn. Het is belangrijk om per plek te bekijken wat verstandig is en rekening te houden met andere mogelijke bestemmingen zoals natuur, recreatie en landbouw. Op weilanden die minder geschikt zijn voor andere doelen is het plaatsen van zonnepanelen mogelijk."

Geen toelichting gegeven

"De SP vindt dat er eerst zonnepanelen op zoveel mogelijk daken moeten worden gelegd, voordat we landbouwgrond en natuur hieraan gaan opofferen."

"Weilanden zijn voor 50PLUS primair voor de landbouw. Zonnepanelen horen thuis op de daken en met name van loodsen."

"Wij geloven in maatwerk. Per locatie moet bekeken worden wat de inpasbaarheid in de omgeving is."

"FVD is voor een vrije samenleving waarin de industrie zijn eigen weg kan zoeken. Als het economisch waardevol zou zijn om zonnepanelen te plaatsen is er weinig reden om dit te verbieden - landschapsbescherming daargelaten. Het subsidiëren van dergelijke zonneweides vinden wij echter volstrekt uit den boze."

"ChristenUnie Limburg is voor zonnepanelen, echter, niet de weilanden, maar braakliggend terrein en daken van gebouwen moeten gebruikt worden voor zonnepanelen."

10. Schoolzwemmen

De provincie moet geld steken in schoolzwemmen voor alle basisschoolkinderen, en in het vervoer ernaartoe.

Eens

"De PVV vindt dat in Nederland waterland zwemmen een basis vaardigheid is die ieder kind moet leren. Daarnaast vindt de PVV dat het actief deelnemen aan sport belangrijk is voor de ontwikkeling van onze kinderen."

"De SP vindt dat ieder kind moet leren zwemmen. Ongeacht of ouders geld hebben voor zwemles. Een kind dat kan zwemmen is veiliger in de buurt van water. Bovendien is zwemmen gezond."

"Sport houdt ons gezond en drukt daarom ook de zorgkosten. De Limburgse VVD wil graag kijken naar mogelijkheden om jongeren te blijven stimuleren om meer en regelmatig te sporten. Dit kan bijvoorbeeld via een verhoging van het jeugd-sportfonds of een kortingspas voor de jeugd. "

"Zwemmen is een belangrijke vaardigheid die alle kinderen moeten beheersen. Veel kinderen gaan op zwemles, maar dat geldt niet voor alle kinderen. De PvdA wil extra inzetten op het inhalen van gezondheidsachterstanden in Limburg, met bijzondere aandacht voor jongeren. Schoolzwemmen zorgt voor extra lichaamsbeweging voor onze kinderen en draagt zo dus positief bij aan de gezondheid van onze kinderen. "

"Voor GroenLinks is het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om een zwemdiploma te behalen. Zowel in het kader van veiligheid op het water alsmede de brede sportbeoefening."

"Kunnen zwemmen is in een land als Nederland een basisvoorwaarde. Niet alle ouders hebben geld en gelegenheid om dit zelf te regelen. Er wordt geïnvesteerd in voldoende uren schoolzwemmen voor alle basisschoolkinderen."

"Opleiding en training zijn de meest belangrijke zaken die een overheid kan ondersteunen."

"Op basisscholen dienen zwem- en sportlessen gestimuleerd te worden voor alle Limburgse kinderen."

Geen van beide

Oneens

"De provincie ondersteunt al verschillende fondsen (Jeugdfonds Sport en Stichting Leergeld) die kinderen uit arme gezinnen financieel ondersteunen om zwemles te kunnen volgen. Deze fondsen zijn nog niet bij iedereen bekend. Daarom pleit het CDA Limburg voor een bewustwordingscampagne om dit thema onder de aandacht te brengen."

"D66 is voor bewegingsonderwijs. De keuze voor schoolzwemmen is aan scholen en gemeenten. D66 vindt niet dat de provincie bezuinigingen van gemeenten moet overnemen maar wil wel initiatieven van scholen om gezonder te worden en meer bewegingsonderwijs aan te bieden, ondersteunen."

"50PLUS ziet dit niet als een provinciale taak. Gemeenten doen dit al, vaak via het armoedebeleid."

"In algemene zin zijn we voorstander van zwemles via basisscholen. Hierin is het beleid van de gemeente leidend. "

"Het organiseren van schoolzwemmen is een taak van de plaatselijke gemeenten in samenwerking met de scholen."

11. Nieuwe milieuregels

De provincie moet stoppen met het opleggen van nieuwe milieuregels aan boeren.

Eens

"Wij zijn voorstander van natuur-inclusieve landbouw, waarbij boeren oog hebben voor natuur en milieu. Er zijn al veel Limburgse boeren die investeren in milieuvriendelijke productie. De regelgeving vanuit de Europese Unie en het Rijk is al streng. Wij willen een betrouwbare overheid die niet ieder jaar met nieuwe regels en eisen komt. Het is van belang dat we maatregelen nemen die draagbaar zijn voor de agrarische ondernemers en geleidelijk leiden tot milieuvriendelijke landbouw."

"We hebben veel waardering voor de boeren in de melkveehouderij, veeteelt, akkerbouw, visteelt en tuinbouw. De provincie moet agrarische ondernemers de ruimte geven om te ontwikkelen, te innoveren en uit te breiden. Daarom zal de provincie Limburg volgens ons moeten toezien op flexibele regels en heldere verplichtingen, zodat boeren niet werken in een oerwoud van regels. "

"De sector doet zelf al veel om het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarnaast zijn er veel regels voor boeren. De huidige provinciale regels zijn voldoende. "

"Provincie en gemeenten moeten de bestaande wet- en regelgeving op milieugebied handhaven. Strengere milieuwetgeving mag alleen dan ingevoerd worden als daar dringende noodzaak toe is en dan nog moeten we oog houden voor gelijksoortige wetgeving in de landen om ons heen zodat we ons niet uit de markt prijzen."

"In de afgelopen periode hebben boeren fors bijgedragen aan de transitie naar een schoner milieu. Het is niet verantwoord om op dit moment te komen met een nieuwe aanscherping, waardoor de boeren nog verder onder druk zouden komen te staan."

Geen van beide

"De PVV is van mening dat milieuregels en de handhaving daarvan op basis van meetwaarden moet gebeuren. Niet op basis van theoretische, papieren of berekende maatregelen. Dit betekent ook dat de bestaande milieuregels moeten worden herzien en daar waar nodig moeten worden afgeschaft, bijgesteld of aangescherpt."

Oneens

"De provincie gaat scherper en doeltreffender handhaven bij stank- en geuroverlast, fijnstof en mogelijke onveiligheid. Mestfraude pakken we streng aan. Onnodige regels schrappen we."

"Wat D66 betreft zet de provincie in op de voedselproductie van de toekomst. Limburg moet een voorloper zijn in fundamenteel onderzoek en innovatie: minder in koeien en kippen, meer in kennis en klimaat. De verdere verduurzaming van de verschillende sectoren van de Limburgse landbouw vergt een doordachte en stimulerende aanpak: bijvoorbeeld door in te zetten op Schone Stallen en CO2-reductie."

"We stimuleren boeren om duurzaam te produceren en in te zetten op goed bodembeheer. De meerwaarde voor boer, dier, natuur, milieu en omgeving en de transitie naar een circulaire economie staat centraal. We zetten onze hoogwaardige landbouwkennis voor de duurzaamheidstransitie in. We controleren en verminderen de omvang van de Limburgse veestapel, en stuur op volksgezondheid, uitbanning van mestfraude, tegengaan van overlast, duurzaamheid en dierenwelzijn."

"GroenLinks wil dat boeren ondersteund worden middels subsidies en kennis, om te komen tot een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Strengere milieuwetgeving hoort daarbij."

"Als er milieuproblemen komen bovendrijven moet het voor 50PLUS mogelijk zijn in goed overleg nieuwe regels te stellen."

"De huidige landbouw is niet duurzaam, dus er zullen nieuwe regels moeten komen. Maar voor de omschakeling naar ecologische en duurzame landbouw (inclusief lokale kringloop) is wel een transitiefonds nodig, ook voor om- of bijscholing. "

Geen toelichting gegeven

12. Verbreding A73

De provincie moet zich inzetten voor de verbreding van de A73.

Eens

"Goede verbindingen zijn belangrijk. Met name de A73 tussen Nijmegen en Venlo verdient de komende jaren extra aandacht. De provincie moet zich hier sterk voor maken."

"Het is vervelend om vast te staan in de file. Het is slecht voor de economie, niet goed voor de leefomgeving en je komt er te laat door op je werk. Om files tegen te gaan verbeteren wij de bereikbaarheid, zowel voor personen als vrachtverkeer. We zetten daarom ook in op de verbreding van de A73, maar ook van andere belangrijke wegen in Limburg."

"De Provincie moet zich inspannen om te zorgen dat het Rijk de knelpunten op de A2 en de A67/A73 aanpakt. "

"Het is voor de ontwikkeling van onze provincie van essentieel belang dat Limburg bereikbaar blijft en dat de infrastructuur past bij de wensen en belangen van onze inwoners. Daar hoort verbreding van de A73 zeker bij."

"Limburg is de poort naar Nederland enerzijds en de poort naar Europa anderzijds. Om deze functie goed te kunnen vervullen is goede infrastructuur nodig. "

Geen van beide

"Goede bereikbaarheid is overal in Limburg van belang. De A73 is een knelpunt. Wij pleiten voor verbetering van deze situatie door doorstromingsmaatregelen. Verbreding is in eerste instantie vooral aan de orde bij de A2, de A67 en de A76."

"De PVV is een grote voorstander van goede wegen. De A73 is een goede autoweg waarop de doorstroming doorgaans erg goed loopt. Er moet vanuit de provincie vooral aandacht zijn voor de doorstroming bij de tunnels en de aansluiting op de A2 bij knooppunt Het Vonderen. De A2 en de A67 moeten wel worden aangepakt en verbreed om de doorstroming daar te verbeteren."

"De formulering van deze stelling is volgens 50PLUS veel te ruim geformuleerd. Alleen ter hoogte bij Grubbenvorst Venlo zou een verbreding wenselijk zijn gezien de vrijwel dagelijkse files."

"Wij zijn voorstander van het aanpakken van de knelpunten. Onze prioriteit ligt bij het aanpakken van knelpunten op de Limburgse autosnelwegen."

Oneens

"Lobby richting het Rijk is het effectiefste als je het op de grootste knelpunten richt. Dat is de A2, vooral tussen Weert en Eindhoven. D66 heeft ook een open oog voor niet-asfalt oplossingen, zoals vervoersmanagement en stimuleren van alternatieven. Op het A73 tracé is dat bijvoorbeeld elektrificatie en capaciteitsvergroting van het spoor (Maaslijn). "

"GroenLinks wil dat de mobiliteitsproblemen integraal worden aangepakt. Dus meer asfalt is niet altijd de oplossing."

"Meer asfalt heeft een aanzuigende werking op verkeer waardoor de snelweg weer verstoppen zal. Meer autoverkeer is slecht voor milieu en natuur. Provinciaal geld moet juist naar beter en emissievrij openbaar vervoer. De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor de voetganger en fietser. Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, duurzaam, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk zijn. "

"Wat ons betreft is met name de A2 bij Weert een knelpunt (top 3) waar de provincie in zou moeten investeren. De ChristenUnie Limburg is meer voorstander van de elektrificatie van de Maaslijn."

13. Pensions

De provincie moet voorkomen dat tijdelijke arbeidskrachten allemaal bij elkaar in een hotel of pension gehuisvest worden.

Eens

"Alle arbeidsmigranten op één plek huisvesten is geen oplossing. We moeten samen met de werkgevers meer investeren in een goed beheer van de huisvesting van arbeidsmigranten. Zo voorkomen we dat er overlast in de buurt ontstaat. Belangrijk is verder dat we vooral eerst de werkloze Limburgers aan het werk helpen. In sectoren waar geen Limburgse werkzoekenden voorhanden zijn, kunnen arbeidsmigranten oplossing bieden."

"Om de lonen laag te houden halen sommige bedrijven massaal Oost-Europese gastarbeiders naar Limburg. Dit moet stoppen. Deze mensen worden vaak onder slechte omstandigheden bij elkaar gehuisvest. Bovendien staan er nog genoeg Limburgers aan de kant die aan de slag willen."

"Niet in een hotel of pension: D66 is niet tegen gezamenlijke, grootschaligere huisvesting maar vindt dat deze op een fatsoenlijke manier geregeld moet worden. D66 wil dat het voor iedereen die wil mogelijk is zich in Limburg te vestigen en er op redelijke termijn een thuis te vinden: huur of koop, starters, senioren, mensen die net uit een relatie komen, statushouders, studenten en arbeidsmigranten."

"GroenLinks vindt dat het bij elkaar huisvesten van grote groepen mensen zonder contact of band met de omgeving slecht is voor de leefbaarheid. Zowel voor de mensen in de omgeving als voor de arbeidskrachten."

"Ook tijdelijke arbeidskrachten moeten integreren in onze maatschappij. "

"In de praktijk zien we dat tijdelijke arbeidskrachten - met name uit Oost-Europa - een kwetsbare groep zijn. Economische uitbuiting en mensenhandel dient te worden tegengegaan."

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

"Tijdelijke arbeidskrachten hebben net als anderen recht op een fatsoenlijke huisvestiging. Voor de PVV is het belangrijk dat hierbij geen onderscheid gemaakt wordt en mensen zelf de keuze hebben waar ze gaan wonen."

Oneens

"De provincie gaat niet over het woningbeleid en wil gemeenten graag de ruimte geven om lokale problematiek zelf op te lossen. Maatwerk is wederom geboden en daar zijn de gemeenten het beste voor geplaatst. "

"Passende menswaardige huisvesting is de doelstelling. We kiezen de manier die past bij de lokale leefbaarheid. Grootschalige opvang heeft niet onze eerste voorkeur. "

"Dit soort overheidsdirigisme past 50PLUS niet. Overigens zijn het vaak tijdelijke werknemers. Spreiding van werknemers is een taak van werkgevers. Eng toezicht biedt sowieso meer mogelijkheden om overlast te voorkomen."

"De werkgever moet zorgen voor fatsoenlijke omstandigheden inclusief huisvesting indien van toepassing. "

"De gemeenten moeten handhaven op veiligheid, openbare orde en het bouwbesluit. Bepalen wie waar mag overnachten als dat binnen wet- en regelgeving wordt uitgevoerd hoort daar niet bij."

14. Afvalbedrijf

Het afvalbedrijf in Limburg moet weer eigendom worden van de provincie.

Eens

"Regelmatig blijken afvalverwerkers zich niet aan veiligheidsregels te houden. Dit leidt tot ongezonde en zelfs gevaarlijke situaties. Bovendien kost het de belastingbetaler veel geld. Daarom moet de provincie deze taak weer zelf gaan uitvoeren."

"Dit soort monopolistische bedrijven horen in overheidshanden te komen. Private monopolies zijn aldus 50PLUS slecht voor de prijsvorming, dus slecht voor de consument. "

"De provincie ontwikkelt samen met haar gemeenten een kringloopstrategie waarin grondstoffen-en energieverbruik, uitstoot van CO2 en hergebruik van afval worden opgenomen. "

Geen van beide

"Het afval dat wij met elkaar produceren moet goed verwerkt worden. Als dit niet goed gebeurt, kan dit problemen opleveren, bijvoorbeeld bodemverontreiniging of geuroverlast. Een afvalbedrijf van de Provincie kan hieraan bijdragen, maar hoeft niet de enige oplossing te zijn. Stevig toezicht houden en zo nodig handhaven bij afvalverwerkende bedrijven die de regels aan hun laars lappen kan ook een oplossing zijn. "

Oneens

"Strenger controleren en handhaven bij afvalverwerkingsbedrijven is nodig, zodat we vervuiling van bodem en grondwater kunnen voorkomen. Het opkopen van het afvalbedrijf is daarvoor niet nodig en kost veel belastinggeld."

"Het afvalbedrijf is geprivatiseerd, er is geen noodzaak dit weer in provinciale handen te stellen. De provincie moet wel controlerend en handhavend optreden bij afvalbedrijven."

"De overheid toont vaak aan dat ze niet de beste partij is voor het leiden van bedrijven. Het is daarom ook een onzalig idee om het afvalbedrijf weer eigendom te maken van de provincie. De provincie moet juist helpen met het verbeteren van de afvalverwerking in gemeenten zodat burgers niet 5 verschillende soorten afval moeten scheiden. "

"Afval verwerken is geen taak van de provincie. De provincie speelt wel een belangrijke rol in het scheppen van duidelijke randvoorwaarden voor afvalwerking en recycling, waardoor de circulaire economie wordt versterkt en omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren. De provincie moet streng toezien op de naleving van vergunningsvoorwaarden."

"Het ophalen en laten verwerken van huishoudelijk afval is een taak die wettelijk bij de gemeenten is neergelegd. De provincie heeft daar geen aandeel in."

"Nee, het bedrijfsleven kan dit efficiënter en beter. "

"FVD is voorstander van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten - ook op het gebied van afvalverwerking. Professionele, marktgedreven bedrijven kunnen diensten aanbieden aan deze gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Daar hoeft de provincie verder niet tussen te komen."

"In zijn algemeenheid is de ChristenUnie Limburg geen voorstander van het nationaliseren van bedrijven."

Geen toelichting gegeven

15. Restwarmte

De provincie moet meer geld steken in het gebruik van restwarmte van bedrijven voor het verwarmen van huizen.

Eens

"De (inter)nationale energietransitie vraagt om inzet op vele fronten. Een van de maatregelen is het inzetten van restwarmte van bedrijven. Deze energie gaat nu verloren, terwijl we die goed kunnen gebruiken voor het verwarmen van huizen."

"Lokale initiatieven zoals het Groene Net en Mijnwater hebben laten zien dat restwarmte een betrouwbare en betaalbare warmtebron kan zijn. De komende jaren bouwen we deze netwerken verder uit door de provincie."

"Limburg is een enorm innovatieve en vindingrijke provincie. Wanneer overheid en bedrijfsleven samenwerken, kunnen wij de uitdaging aan om Limburg duurzaam te maken. Wij willen daarom duurzame en innovatieve ideeën ondersteunen. Dit kan op het gebied van energiebesparing, energieopwekking, en energieopslag. Restwarmte is daar een goed voorbeeld van. "

"D66 wil de mogelijkheden voor regionale warmtenetten onderzoeken, die opengesteld moeten worden voor zowel verschillende warmtebronnen als aanbieders, daarnaast wil D66 wil dat de provincie, samen met Enexis en woningcorporaties, ernaar streeft dat juist de laagste huren als eerste worden aangesloten op een warmtenet, zodat verduurzaming juist voor mensen met een lager inkomen winst oplevert."

"We bekijken zorgvuldig naar wat er nodig is om meer duurzame energie op te wekken en warmte netwerken horen hierbij. Netwerken zoals het Groene net in Sittard-Geleen en de stadsverwarming in Maastricht zijn voorbeelden van netwerken die warmte gebruiken die anders verloren zou gaan waardoor er minder fossiele brandstoffen nodig zijn. "

"Volgens GroenLinks is restwarmte relatief makkelijk op te pakken, om toe te werken naar de energietransitie. Gezien de kosten van de infrastructuur is het wel nodig dat er een helpende hand wordt uitgestoken voor wat betreft de financiering."

"De energietransitie is een van de grootste opgaves voor de komende tijd. Het is van groot belang dat de provincie deze transitie zoveel mogelijk faciliteert."

"DENK wil restwarmte uit de industrie zoveel mogelijk gebruiken om woningen en bedrijven te verwarmen."

Geen van beide

"Er zitten aldus 50PLUS grote risico's aan het gebruik van warmtenetten vanuit bedrijven. Bedrijven kunnen failliet gaan, dan is er geen restwarmte meer. Overigens kunnen bedrijven het leveren van restwarmte dan als chantagemiddel inzetten."

Oneens

"Het gebruik van restwarmte betekent een gigantische investering in warmte netwerken, en extreem dure aanpassingen van woningen. Hierdoor worden inwoners gedwongen tienduizenden euro’s te investeren in hun woningen. De PVV legt deze rekening niet bij de burger!"

"Het klinkt aantrekkelijk: restwarmte krijgt een bestemming. Maar het maakt huizen en wijken afhankelijk van fossiele industrieën en van kolen- of gascentrales."

"Binnen de realiseerbaarheid van deze projecten wordt er voldoende geld gestoken in deze projecten. Daarbij komt dat nieuwe technieken wellicht nog betere kansen bieden, gezien de snelle technische ontwikkelingen. "

"Stimuleren en faciliteren van de samenwerking tussen bedrijven en huizenbezitters is prima. Maar de overheid moet daar niet met extra subsidies de financiële prikkel om efficiënt en effectief te werken bij weghalen."

16. Gratis bus

De provincie moet geld steken in gratis busvervoer voor ouderen buiten de spits.

Eens

"De PVV is voorstander van gratis openbaar vervoer voor senioren ook buiten de spits. Het Kabinet heeft deze groep al meer dan genoeg de rekening laten betalen."

"De bus moet voor iedereen beschikbaar zijn. Gratis busvervoer verlaagt de drempel om met het openbaar vervoer te reizen. We ondersteunen gemeentelijke initiatieven daartoe."

"GroenLinks vindt het belangrijk dat voor ouderen een sociaal isolement wordt voorkomen. Het makkelijker met het openbaar vervoer kunnen reizen, niet gehinderd door financiële belemmeringen, is hier onderdeel van."

"Stimuleren van het openbaar vervoer voor ouderen heeft voor 50PLUS de voorkeur en voorkomt eenzaamheid. In Belgisch Limburg zijn hier goede ervaringen mee."

"Buiten de spits rijden de bussen vaak leeg of halfleeg rond. Gratis vervoer voor ouderen buiten de spits kan voor ouderen een sociaal isolement voorkomen."

"Op deze wijze houden we ouderen mobiel. Vereenzaming wordt tegengegaan. Tevens hebben ouderen al een aantal jaren te maken met een te geringe indexering van hun inkomen. Waardoor hun koopkracht niet op peil blijft. "

"Ouderen dienen betrokken te blijven bij onze samenleving, zodat een sociaal isolement en eenzaamheid bestreden kunnen worden. Daarom vindt DENK dat de provincie zich bij het Rijk hard moet maken voor gratis openbaar vervoer voor ouderen."

Geen van beide

"Het CDA Limburg hecht eraan dat alle reizigers, waaronder ouderen, tegen een zo goedkoop mogelijk tarief met de bus kunnen reizen. De wensbussen in kleine kernen, het doelgroepenvervoer van gemeenten en diverse kortingsregelingen maken dit mogelijk, specifiek ook voor ouderen. Dit willen we blijven ondersteunen."

Oneens

"De VVD is geen voorstander van het gratis maken van busvervoer van ouderen buiten de spits. Als het gratis is voor 1 groep dan kost het belastinggeld van ons allemaal. Daar willen we zuinig mee omgaan. Het belastinggeld van Limburgers is verdiend met hard werk en daar we gaan zuinig mee om."

"D66 vindt dat de Provincie samen met Arriva, gemeenten (en gemeenschappen) moet zorgen voor goede bereikbaarheid in Limburg. De gemeenten hebben samen Omnibuzz opgericht als voorziening voor vraagafhankelijk vervoer. Ouderen met een WMO indicatie krijgen een vervoerspas van de gemeente om met korting te reizen met Omnibuzz. In een aantal gemeenten rijden wensbussen aan voordelige tarieven binnen de gemeente, maar ook naar belangrijke voorzieningen als stations en ziekenhuizen buiten de gemeente."

"Wij willen ouderen met een kleine beurs graag de mogelijkheid geven het Openbaar Vervoer te (blijven) gebruiken. We denken niet dat deze maatregel nodig is voor alle ouderen. "

"Ook ouderen zijn economische eenheden als het gaat om het maken van keuzes. Als er geen financiële prikkels meer zijn worden er geen goede keuzes meer gemaakt."

"Gratis vervoer bestaat niet. Het is prima om busvervoer te stimuleren buiten de spits tegen een gereduceerd tarief; wat ons betreft mogen niet alleen ouderen hiervan profiteren, maar geldt dit voor meerdere doelgroepen."

17. Sportevenementen

De provincie moet geld steken in het organiseren van grote sportevenementen in Limburg.

Eens

"Grote sportevenementen maken Limburg aantrekkelijk voor inwoners, toeristen, werkgevers en werknemers. Wij zetten daarom in op het aantrekken en/of behouden van een (beperkt) aantal grote sportevenementen. Het is daarbij wel van belang om heldere (financiële) afspraken met alle betrokken partijen te maken, zodat eventuele tekorten niet worden afgewenteld op de belastingbetaler."

"De SP is enthousiast over openbare sportevenementen waar Limburgers kunnen meedoen. Aan bobofeestjes en peperdure prestigeprojecten doen we niet mee."

"D66 wil breedtesport, topsport en onderwijs meer met elkaar verbinden, om talent voor de toekomst te ontwikkelen en alle Limburgers te stimuleren fit te worden en te blijven. De hele provincie profiteert als bijvoorbeeld het WK wielrennen in Valkenburg wordt gehouden. Gemeenten hebben hier ook een taak, maar juist als het om topsport gaat, kan de provincie het verschil maken."

"Sportevenementen zoals de Kennedymars, Venlostormt, Iron Man, de Amstel Gold Race of misschien wel het WK Wielrennen of een etappe in de Tour de France of de Giro d'Italia zijn belangrijk voor Limburg. Het stimuleert de amateursporter, zet Limburg in de etalage en geeft zo de toeristische sector een extra economische impuls en zorgt zo voor extra banen. Het is wel belangrijk dat oog is voor het tegengaan van stapeling van evenementen en overlast voor inwoners. "

"Grote, aansprekende sportevenementen die ertoe bijdragen dat onze inwoners meer aan sport gaan doen, vindt GroenLinks de moeite waard. "

"Wij ondersteunen dit omdat sportevenementen niet alleen Limburg promoten maar ook een positieve bijdrage leveren aan belangstelling voor sport en een gezondere levensstijl. "

"Sport is een soort piramide: hoe succesvoller de top, hoe meer er aan de onderkant gesport wordt. Anderzijds kan topsport niet bedreven worden zonder een brede basis waarin talent zich verder kan ontwikkelen. Daarmee verbeter je het prestatieklimaat in ons land, de volksgezondheid, maar ook de sociale cohesie en de integratie. Het is dus uiterst zinvol om grote sportevenementen te steunen - zeker als die min of meer typisch Limburgs zijn (zoals handbal, paardensport, triatlon, wielrennen)."

"Het stimuleren en organiseren van grote sportevenementen heeft een positief effect op de lokale economie en het beoefenen van breedtesport."

Geen van beide

"De PVV is van mening dat bij ieder (sport)evenement de vraag gesteld moet worden: wat levert het voor Limburg op en wat kost het de Limburger? Alleen als er een duidelijke meerwaarde voor Limburg is moet de provincie er aan bijdragen."

"De overheid geeft belastinggeld uit dat betaald wordt door de hardwerkende Limburger. Daar moeten we dan ook spaarzaam mee omgaan. Grote sportevenementen zijn een mooie kans voor Limburg, maar kunnen ook op een andere manier gefaciliteerd worden dan financieel. "

"50PLUS vindt dat dit niet per definitie moet. Het is te overwegen bij bepaalde evenementen gezien een economisch belang (toeristisch neveneffect en Limburg op de kaart zetten)."

Oneens

"Juist die grote evenementen moeten en kunnen zichzelf bedruipen. Heel vaak is er schade aan landschap, rust en natuur. Dit geld kan beter besteed worden aan bijvoorbeeld gratis lidmaatschap van sportverenigingen voor mensen met een laag inkomen."

"Sporten is van groot belang. Sportverenigingen moeten worden gestimuleerd. Grote commerciële projecten ondersteunen is wat ChristenUnie Limburg betreft niet een taak van de provincie."

18. Woningbouw in natuur

De provincie moet woningbouw in de natuur toestaan.

Eens

"Het schitterende landschap van Limburg dient behouden te blijven. Maar op sommige plekken moeten ook (recreatie)woningen gebouwd kunnen worden. We zijn hier terughoudend in, maar zijn zeker niet voor een totaalverbod."

Geen van beide

Oneens

"Er is nog genoeg ruimte voor nieuwe woningbouw binnen het bestaande bebouwde gebied. Aantasting van de natuur is niet nodig en onverstandig, temeer omdat in het verleden juist veel belastinggeld is besteed aan het opkopen van gronden om er natuurgebieden van te maken."

"Er is voor de PVV geen ruimte voor woningbouw in de natuur. Er zijn meer dan voldoende mogelijkheden voor nieuwe woningen in de bestaande kernen en dorpen. Zeker gelet op de krimpende bevolking in Limburg."

"Bouwen doen we in principe in bestaande steden en dorpen of eventueel aan de randen daarvan. Er liggen met name nog veel kansen in het naar woningen ombouwen van kantoren en winkels in binnensteden."

"Weinig plekken in Nederland kennen zo’n mooie natuur als Limburg. Dat moeten we dan ook koesteren. Onze natuur maakt Limburg immers een schitterende plek om te wonen en te recreëren. Daarom is de VVD geen voorstander van woningbouw in de natuur, zodat Limburg haar schoonheid behoudt. "

"Natuur verdient bescherming. Er zijn in Limburg genoeg andere aantrekkelijke plekken om woningen te vernieuwen of om naar behoefte nieuwe woningen te bouwen. "

"PvdA Limburg zet in op het voorkomen van bebouwing in Natura 2000 gebieden en Goudgroene natuur. Blijkt dit onvermijdelijk, dan is ruime compensatie vereist. We willen beeldbepalende landschapselementen behouden. "

"GroenLinks wil dat woningbouw zoveel mogelijk plaatsvindt in de stedelijke kernen en bestaande dorpskernen. Het zogenaamde ‘inbreiden’. Hierdoor ontstaan compacte, levendige gemeenschappen met voorzieningen en mobiliteit nabij. Het buitengebied wordt hierbij ontzien, zodat daar ruimte is voor natuur, landbouw en recreatie."

"50PLUS vindt dat natuur intact moet blijven zonder woningbouw."

"Voor zover er al woningbouw nodig is moeten deze woningen worden geconcentreerd in bebouwde gebieden nabij bestaande faciliteiten en infrastructuur, waarbij de stadsecologie niet verstoord mag worden."

"Gebieden met bestemming natuur dienen ook gebruikt te worden als natuur. "

"ChristenUnie Limburg heeft de overtuiging dat de natuur waardevol is en gekoesterd moet worden."

Geen toelichting gegeven

19. Wegverbindingen

De provincie moet geld steken in betere wegverbindingen met Duitsland en België.

Eens

"Grensoverschrijdende verbindingen zijn belangrijk. Na de oplossing van het grootste knelpunt met de A2-ondertunneling in Maastricht ligt de prioriteit van het CDA nu bij de treinverbindingen met België en Duitsland: Luik-Maastricht-Heerlen-Aken, Eindhoven-Venlo-Dusseldorf en Weert-Hamont-Antwerpen."

"Goede wegverbindingen met het buitenland zijn goed voor de Limburgse economie en helpen bewoners snel de grens over te reizen."

"Limburg zit slechts met het topje vast aan Nederland. Een betere integratie met Duitsland en België biedt veel kansen. Veel mensen werken er, hebben er familie of winkelen er. De bedoeling is dat we betere wegverbindingen, vaarwaterverbindingen, treinverbindingen en busverbindingen over de grens realiseren in de komende 4 jaar via een ambitieuze agenda. "

"D66 wil dat Limburg als grensprovincie uitstekend verbonden is met de Duitse en Belgische buren, niet alleen over de weg, maar ook over het spoor en met de fiets. D66 denkt en handelt internationaal en wil dat de provincie er alles aan doet om het ideaal van grensoverschrijdende mobiliteit te bewerkstelligen. Limburgers die over de grens willen studeren, werken en recreëren zullen ervan profiteren."

"Meer dan welke andere Nederlandse provincie ook grenst Limburg aan het buitenland. Leven, wonen en werken in Limburg is leven, wonen en werken in Europa. Dat brengt veel kansen met zich mee, maar vele daarvan zijn nog onbenut. Voor mensen, bedrijven en de arbeidsmarkt zijn vlotte grensoverschrijdende verbindingen onmisbaar. "

"Gezien de geografische ligging, tussen België en Duitsland, is een goede bereikbaarheid essentieel voor zowel woon- werkverkeer van onze inwoners die naar B of D reizen, als voor bezoekers uit Duitsland en België die naar Limburg reizen. Als voorbeeld noemen we onder andere de transport sector, MKB, Toerisme en Horeca, die gebaat zijn bij goede verbindingen vanuit België en Duitsland."

"De A2 en de A76 moeten volledig driebaans worden tot aan Eindhoven om toekomstbestendig te zijn en de groei in Limburg te stimuleren."

"Limburg is de poort naar Nederland enerzijds en de poort naar Europa anderzijds. Om deze functie goed te kunnen vervullen is goede infrastructuur nodig. Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts. "

Geen van beide

"Limburg heeft goede wegverbindingen met Duitsland en België. Verdere initiatieven voor nieuwe verbindingen zal de PVV op nut en noodzaak beoordelen en afwegen."

Oneens

"Het aanleggen van meer asfalt heeft nooit geleid tot een duurzame oplossing van een mobiliteitsprobleem. GroenLinks ziet meer in innovatieve nieuwe oplossingen. Het meer gebruiken van fiets en OV en het optimaliseren van de huidige verbindingen."

"Deze wegverbindingen zijn uitstekend. Voor voor 50PLUS geen verruiming nodig."

"De provincie moet het internationale treinverkeer vanuit het noorden én zuiden van Limburg krachtig stimuleren, opdat de trein een reëel alternatief wordt voor auto en vliegtuig. Meer asfalt betekent meer verkeer, meer milieuschade en het is ook primair een rijkstaak. "

"Het beeld van ChristenUnie Limburg is dat de wegverbindingen grosso modo op orde zijn. Wij investeren liever in de ov-verbindingen met onze buren."

20. Stiltegebieden

De natuur moet zoveel mogelijk toegankelijk worden gemaakt voor recreatie, ook waar stiltegebieden zijn.

Eens

"Iedere inwoner moet kunnen meegenieten van het Limburgse landschap. Daarbij houden we wel rekening met de leefomgeving van dieren en de bescherming van biodiversiteit. Dat betekent dat we in stiltegebieden bijvoorbeeld wel wandelen toestaan, maar geen activiteiten met geluidsoverlast."

"Weinig plekken in Nederland kennen zo’n mooie natuur als Limburg. Het moet dan ook toegankelijk zijn voor de Limburger. Samen houden we onze natuur schoon en genieten we er ook van. "

"D66 wil natuurgebieden, waar dit ecologisch verantwoord is, zoveel mogelijk toegankelijk maken en op een verantwoorde wijze benutten voor recreatie. Dat betekent vanzelfsprekend dat niet alle natuurgebieden geschikt zijn voor (intensieve) recreatie. "

"Recreatie en ontspanning zijn onontbeerlijk voor de mens. Natuur en recreatie gaan voor 50PLUS met goede afspraken prima samen."

"De natuur dient toegankelijk te zijn voor eenieder. Daar waar men de nadruk wil leggen op stilte kan dit o.a. door verkeerstechnische maatregelen bewerkstelligen. "

"FVD gelooft dat we een verantwoordelijkheid hebben om natuurgebieden in stand te houden en goed te zorgen voor onze omgeving; maar ook dat we er behoefte aan hebben om ons op gepaste wijze temidden van de natuur te begeven. Juist in een tijd waarin de verstedelijking steeds verder toeneemt en de bevolkingsdichtheid van Nederland alsmaar groter wordt, moeten we recreatiemogelijkheden creëren die ons even uit de drukte weghalen."

"DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom voor meer beschermde natuurgebieden in Nederland, die toegankelijk zijn voor recreatie. "

Geen van beide

Oneens

"Grote delen van de natuur zijn nu niet geschikt voor recreatie. Stiltegebieden dienen gerespecteerd te worden. In onze mooie provincie is zowel ruimte voor natuur als recreatie, die hoeven niet door elkaar te lopen. Laat de natuur de natuur!"

"Natuur en recreatie gaan doorgaans prima samen. Wandelen, fietsen of watersport passen in onze Limburgse natuurpracht. Maar stiltegebieden zijn er niet voor niets, ze stellen de natuur ook in staat te herstellen."

"Recreatiegebieden zijn belangrijk, maar natuur heeft ook een intrinsieke waarde. Mensen hebben invloed op de natuur en om natuur goed te ontwikkelen zijn er soms gebieden nodig waar nauwelijks of geen mensen komen. "

"Om de natuur in Limburg te beschermen wil GroenLinks bepaalde gebieden voor recreatie openstellen en andere, biologisch waardevollere gebieden hiervoor afsluiten. Het is wel van belang dat in de opengestelde gebieden recreatie mogelijk is."

"Recreatie mag niet ten koste gaan van de natuurlijke ecosystemen en landschappelijke waarden. Alleen ecologisch verantwoorde recreatie is toegestaan in natuurgebieden, zoals fietsen en wandelen. "

"Natuur moeten we koesteren. Waar toegankelijkheid ten koste gaat van de natuur, weegt het belang van de natuur zwaarder."

21. Kerncentrale

De provincie moet bij de Belgische overheid aandringen op de sluiting van de kerncentrale in Tihange.

Eens

"Wij pleiten voor een veilige en gezonde leefomgeving. Om de sluiting van Tihange te bevorderen kunnen we België helpen met alternatieve energievoorziening. Bijvoorbeeld door de Clauscentrale (gas) te heropenen."

"De kerncentrale Tihange is verouderd en kent vele gebreken. Er zitten duizenden scheurtjes in de wanden van de reactorvaten en er zijn vele incidenten gemeld. Tihange moet zo snel mogelijk dicht."

"Veiligheid, ook Limburg, is hiermee gediend. D66 wil ook dat Limburg helpt om de beslissing over de sluiting makkelijker te maken. Een tijdelijk tekort aan elektriciteit in België kan worden opgevangen door betere integratie met het Nederlandse elektriciteitsnetwerk en met de inzet van de Clauscentrale in Maasbracht. Een dik internationaal stroomnetwerk is ook belangrijk voor de duurzame energie van de toekomst. D66: kijk naar de toekomst en denk en handel internationaal."

"Milieuverontreiniging en de risico’s van kerncentrales vlak over de grens moeten effectiever worden aangepakt: onze inzet is dat de onveilige kerncentrale van Tihange dicht moet. "

"GroenLinks vindt kernenergie geen duurzame energiebron vanwege het radioactieve afval en de veiligheidsrisico’s. De kerncentrale in Tihange is sterk verouderd en kampt regelmatig met storingen, hetgeen geen vertrouwen geeft dat deze centrale veilig is. GroenLinks wil dat deze centrale liever vandaag dan morgen permanent gesloten wordt."

"De kerncentrales in Tihange zijn verouderd en over de houdbaarheidsdatum heen, dus niet meer als veilig te beschouwen. 50PLUS vindt dat deze Belgische kerncentrale moet worden gesloten."

"De veiligheid van alle Limburgers is in het geding, onder andere vanwege het achterstallige onderhoud dat geleid heeft tot scheurtjes in de betonnen mantel. De juridische procedures die zijn ingezet moeten door de provincie worden ondersteund. "

"Hoe eerder hoe beter."

"Afgezien van het feit dat we tegen kernenergie zijn, zijn er t.a.v. de kerncentrale in Tihange inmiddels zoveel zorgen rondom de veiligheid dat de provincie moet aandringen op sluiting. Daarnaast is de houdbaarheidsdatum van de kerncentrale in Tihange steeds opgeschoven."

"DENK staat voor duurzaamheid. Daarom moeten alle kern- en kolencentrales dicht, de smerigste als eerst. "

Geen van beide

Oneens

"De Provincie gaat niet over het Belgische federale beleid. Daarnaast is de PVV van mening dat zolang de kerncentrale in Tihange veilig werkt er geen reden is voor sluiting. De PVV heeft vertrouwen in de controles van de FANC, onze eigen ANVS en het IAA. De PVV gelooft ook niet dat de Belgische regering het leven van miljoenen Belgen, die dichter bij Tihange wonen, op het spel zou zetten door een onveilige kerncentrale open te houden."

"Kernenergie is een duurzaam alternatief voor onze huidige fossiele brandstoffen. Kernenergie moet wel met de hoogste veiligheidsstandaarden opgewekt worden. Daarom dringen wij niet aan op sluiting, maar op hogere veiligheidsstandaarden in Tihange. "

"Het onveiligheidsgevoel over de kerncentrale wordt opgeklopt door een kleine groep milieuactivisten die het land vol willen zetten met onrendabele en foeilelijke windmolens. Kernenergie is een van de weinig echt effectieve alternatieven voor organische brandstoffen. "

22. Winkelcentra

De provincie moet grote winkels en winkelcentra buiten de steden en dorpen toestaan.

Eens

"FVD is gematigd voorstander van winkelcentra buiten de steden en dorpen. Dit kan de centra ontlasten en ruimte maken voor een prettiger leefklimaat binnen de bebouwde leefomgeving. Het dient echter niet ten koste te gaan van de levendigheid in de steden en dorpen: er moet voldoende bedrijvigheid blijven in de stadskernen."

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

"Gezien de kwetsbaarheid van stadscentra en wijken voor met name leegstand, dient voorzichtig omgegaan te worden met grotere concentraties van winkelcentra buiten de steden. In andere gevallen, zoals bv een meubel- of autoboulevard, kan hiervan afgeweken worden. "

Oneens

"In Limburg bestaat al een ruime voorziening aan perifere detailhandel. Als we nog meer grote winkels en winkelcentra buiten de steden en dorpen toestaan, leidt dit tot leegstand en verloedering in de binnensteden."

"Er zijn in Limburg al erg veel steden en dorpen die kampen met leegstand van winkelgebieden. Door het toestaan van winkels en winkelcentra buiten de steden en dorpen wordt de winkelleegstand alleen maar groter. De bereikbaarheid van winkels in kernen en dorpen heeft ook een social onderdeel en helpt bij het bestrijden van eenzaamheid."

"De SP staat voor levendige steden en dorpen. De provincie moet er samen met de gemeentes voor zorgen dat grotere winkels zoveel mogelijk in de centra van steden en dorpen terecht komen, en dat buurtvoorzieningen behouden blijven."

"Veel winkels in de authentieke Limburgse dorps- en stadscentra sluiten hun deuren de laatste jaren. Onze mooie centra lopen leeg. De VVD is daarom een voorstander van het concentreren van nieuwe winkels in binnensteden, zodat onze steden en dorpen leefbaar en gezellig blijven. "

"D66 is voor ondernemersvrijheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat, maar er is al meer dan genoeg winkelruimte. Nieuwbouw buiten de kernen leidt tot nog meer leegstand en verlies aan kwaliteit in de steden en dorpen. Voor winkelconcepten die echt iets toevoegen, moet wel ruimte zijn, maar dan nog: liever in de kernen dan in de wei. "

"Leegstand is een groot probleem in onze dorpen en steden. Grote winkels en winkelcentra buiten het dorp of de stad trekken klanten weg uit onze dorps- en stadscentra en versterken zo het probleem van leegstand. De PvdA kiest voor levendige dorpen en steden en dus voor beleid dat winkels onze dorps- en stadscentra aantrekt. "

"Dorps- en stadscentra zijn gebaat bij een levendige omgeving waar het aangenaam is om te verblijven. Wanneer de commercie naar de buitengebieden trekt ontstaat er leegstand en onaantrekkelijke centra. GroenLinks wil de binnensteden en dorpscentra juist versterken."

"Geen 'Franse' toestanden, waarbij boodschappen altijd per auto moeten worden gedaan. Dat is slecht voor het milieu en slecht voor de leefbaarheid in de kernen van steden en dorpen. 50PLUS vindt dat winkels en winkelcentra thuis horen in de centra en buurten van gemeenten en in dorpskernen. "

"Buiten steden en dorpen betekent in het open landelijk gebied en de natuur. Dat gaat zowel ten koste van landschap en natuur als ook van leefbaarheid in de kernen. "

"Wij zetten, ook in andere provincies, in op versterking van bestaande winkelgebieden, en geen verdere verrommeling van het landschap. Daarnaast gaan dit soort centra ten koste van de lokale leefbaarheid en ondernemerschap."

23. Bibliotheken

De provincie moet meebetalen aan het in stand houden van bibliotheken.

Eens

"Bibliotheken vervullen een belangrijke sociale functie in dorpen en steden. Ze spelen ook een belangrijke rol bij het verhelpen van laaggeletterdheid. Wij willen bibliotheken blijven ondersteunen via de ondersteuningsorganisatie Cubiss, zeker ook in de kleine kernen."

"De PVV is van mening dat bibliotheken een belangrijke rol hebben in de ontwikkeling van onze taal en leesvaardigheid. Daarnaast dragen bibliotheken bij in het bijhouden en conserveren van onze eigen geschiedenis, identiteit en cultuur. Het is volgens de PVV belangrijk dat taal- en leesvaardigheid gestimuleerd wordt en dat literaire werken en streekboeken goed bewaard worden en toegankelijk zijn. In onze huidige maatschappij is de bibliotheek daarnaast een oase van rust en ontmoetingsplek."

"De bibliotheek is tegenwoordig veel meer dan een plek waar je boeken leent. De rol van een bibliotheek als spil in gemeenschappen past perfect binnen de sociale ambitie die de SP voor Limburg heeft."

"D66 ziet tal van nieuwe kansen voor bibliotheken: om mensen te steunen die moeite hebben met lezen, om kinderen uit te dagen tot leren, op allerlei gebied, niet alleen schools. In nieuwe, digitale informatie voor iedereen bereikbaar en behapbaar te maken. Bibliotheken hebben vaak een functie over de gemeentegrens heen en ze kunnen elkaar versterken naarmate ze beter samenwerken. Daarom is het goed dat de provincie stimuleert en ook financiert."

"Onder druk van de beperkte financiële middelen bij gemeenten dreigt de kwaliteit en aanwezigheid van bibliotheken en cursussen en opleidingen in de diverse disciplines verlaagd te worden. Terwijl dat de humuslaag voor talentontwikkeling is. Daarom zeggen wij: ondersteun gemeentes bij de transitie die bibliotheken nu aan het maken zijn; zet stevig in op stimuleren van kunstzinnige vorming in school en voor- en buitenschools."

"GroenLinks is van mening dat bibliotheken een belangrijke rol vervullen om mensen te helpen leren lezen en het lezen te bevorderen. Ook dragen ze bij om mensen vertrouwd te maken met de digitale wereld."

"50PLUS vindt dat bibliotheken tegenwoordig meer zijn dan een boekenuitleencentrum. Taallessen aan laaggeletterden, computerlessen voor ouderen worden ook aangeboden. Bibliotheken, een ontmoetingsplek tegen eenzaamheid. 50PLUS is voor provinciaal gelden voor bibliotheken. "

"De leescultuur heeft best een steun in de rug nodig. Laagdrempelig toegang tot bibliotheken hoort daarbij. De Partij voor de Dieren wil dat we investeren in behoud en heropening van openbare bibliotheken."

"Dit spreekt voor FVD vanzelf. De toegankelijkheid van kennis voor eenieder, zeker voor kinderen, is van het grootste belang."

"Taalontwikkeling en tegengaan van laaggeletterdheid is van groot belang. ChristenUnie Limburg vindt dat de provincie bibliotheken moet ondersteunen - ook als plaatsen van ontmoeting en cultuur."

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

"De provincie kan niet overal geld insteken, aangezien het immers ook door de Limburgers betaald moet worden. Wij stimuleren daarom ook het multi-functioneel gebruik van gebouwen. Dit betekent dat een bibliotheek ook kan dienen als een lunchroom, conferentiezaal of voor een ander doel. Dit biedt goede kansen om de bibliotheek in stand te houden. "

"Lokaal maatwerk is hier op zijn plaats. Elke gemeente maakt hierin zijn eigen keuzes. "

24. Veestapel

De veestapel in Limburg moet zover krimpen dat er geen veevoer meer geïmporteerd hoeft te worden.

Eens

"De SP wil een kleinere veestapel, geen nieuwe megastallen en meer duurzame landbouw."

"Wij willen de omvang van de Limburgse veestapel controleren en verminderen. Geen negatieve impact op de gezondheid van omwonenden, geen mestfraude, geen overlast en meer dierenwelzijn. De toekomst van de landbouw kunnen we ook duurzaam vormgeven. Of het nodig is om veevoer te importeren hangt ook af van hoeveel veevoer wij zelf kunnen produceren. "

"GroenLinks wil dat in Limburg wordt toegewerkt naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. De schaal van de landbouw en veeteelt volgt het aanbod van de bronnen die de natuur verschaft."

"Een goede stap in de juiste richting. We moeten naar kringlooplandbouw, niet meer willen produceren voor de hele wereld en geen aanslag meer doen op tropische regenwouden voor sojateelt. Veevoer zou via regionale teelt geproduceerd moeten worden. Krimp van de veestapel verbetert ook de gezondheid van Limburgers en het dierenwelzijn. "

"DENK is voor het verkleinen van de veestapel, ook al leidt dit tot lagere productie. De schadelijke milieueffecten van de veestapel zijn namelijk enorm. "

Geen van beide

Oneens

"Wij zijn voorstander van natuur-inclusieve landbouw, waarbij boeren oog hebben voor natuur en milieu. Het krimpen van de veestapel is voor het CDA Limburg geen doel op zich. Wij willen investeren in innovatie zoals Nedersoya (soya uit Nederland) en eiwittransitie, zodat we buitenlands veevoer niet meer nodig hebben."

"De PVV wil gezonde boerenbedrijven. Dit betekent dat de veestapel van boeren moet passen in een gezonde bedrijfsvoering met oog voor het welzijn van de dieren. Sturing op wel of geen invoer van veevoer is daarbij volstrekt belachelijk. Het gaat om het dierenwelzijn en om de levensvatbaarheid van onze boerenbedrijven!"

"De boeren in Limburg werken hard voor ons dagelijkse voedsel, een plakje ham of een lekker eitje bij het ontbijt. Het continue aanvallen van de boeren moet eens ophouden. De VVD vindt dan ook dat boeren meer waardering moeten krijgen en dat zij daarom niet verplicht mogen worden om de veestapel te krimpen. "

"D66 wil dat het in Limburg ‘goed boeren’ is, nu en in de toekomst. Dat vraagt om een constante en zorgvuldige afweging tussen mogelijkheden voor ontwikkeling en de impact ervan op de omgeving. Een gezonde agrarische sector, zowel voor mens en dier als economisch: dat is het streven. Dat vraagt om een doordachte en stimulerende aanpak."

"Een onzinnige stelling aldus 50PLUS. Veeboeren moeten aldus 50PLUS een economisch verantwoord bestaan kunnen uitoefenen voor een gezonde bedrijfsvoering."

"Vanwege de ligging tussen België en Duitsland wordt door veel Limburgse boeren mais geteeld in de grensstreek van België en Duitsland. Dus blijft import noodzakelijk. "

"FVD is een voorstander van handel met andere landen, en ziet geen probleem in het importeren van voedingsmiddelen - voor mensen of voor dieren, uiteraard mits voldaan is aan onze standaarden voor voedselveiligheid, kwaliteit, en omstandigheden in het land van oorsprong."

"Het accent op kringlooplandbouw is uitstekend. Om op termijn zoveel mogelijk de toelevering regionaal te regelen is een mooi streven. Echter, de agrarische sector staat enorm onder druk. Verdere inkrimping zou op dit moment onverantwoord zijn."

25. Subsidie bedrijven

De provincie moet subsidie geven aan bedrijven voor het in dienst nemen van mensen die lang van een uitkering hebben geleefd.

Eens

"Teveel Limburgers staan aan de kant, terwijl ze wel willen werken. We helpen hen aan de slag en ondersteunen werkgevers die mensen echt werk en eerlijk loon geven."

"Er is een steeds groter tekort aan goede mensen in verschillende sectoren in Limburg. Daarnaast zitten mensen thuis die graag aan de slag willen gaan. De Limburgse VVD wil ervoor zorgen dat deze partijen elkaar beter vinden. De provincie zal daarom ‘matchmaking’ faciliteren voor sectoren waar een tekort aan werknemers lonkt. Daarnaast stimuleren we ook deze overgang financieel van mensen die overgaan van langdurige uitkering naar werk. "

"De PvdA zet in op volledige werkgelegenheid en participatie. Overheid, onderwijs, en werkgevers moeten gezamenlijk investeren in om- en bijscholing van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Subsidie geven aan bedrijven om mensen in dienst te nemen die lang van een uitkering geleefd hebben kan tot de mogelijkheden behoren. Het is dan wel belangrijk dat die mensen op reële termijn ook een vaste baan kunnen krijgen. "

"GroenLinks wil dat de provincie in haar inkoopbeleid vastlegt dat ze een voorkeur heeft voor bedrijven die iets terug doen voor de maatschappij, zoals het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

"Niet door bedrijven direct geld te geven, maar wel door social return te eisen bij aanbestedingen. Nog beter zou een gegarandeerd basisinkomen zijn."

"Hoewel de economie in Nederland groeit blijven sommige groepen aantoonbaar achter. Zo is de werkloosheid onder mbo’ers, 50-plussers, mensen met een migratieachtergrond en alleenstaande ouders nog steeds groot. "

Geen van beide

"Sociaal ondernemerschap is iets dat ChristenUnie Limburg zeer ondersteunt en wil stimuleren. Bijvoorbeeld doordat sociaal ondernemers voorrang krijgen bij de aanbestedingen van de provincie of door de mogelijkheid te creëren dat ze onder gunstige voorwaarden een lening kunnen krijgen om te investeren. De subsidie wordt al verstrekt door het UWV."

Oneens

"De krappe arbeidsmarkt geeft voor veel meer mensen mogelijkheden om een baan te krijgen. De provincie kan bij inkoop en aanbestedingen wel als voorwaarde stellen dat bedrijven stage- en leerwerkplekken creëren (SROI)."

"De PVV is geen voorstander van subsidies. De PVV investeert liever in mensen. Dit kan b.v. door het aanbieden van opleidingen, trainingen en stages. Het PVV initiatief “Het Limburgs studiefonds” is hier een goed voorbeeld van. Bedrijven kunnen op andere manieren gestimuleerd worden om mensen in dienst te nemen. "

"D66 wil inzetten op sociale innovatie bij bedrijven. Hierbij belonen we bedrijven die mensen die aan de zijlijn staan een kans willen geven. Dat doen we niet met subsidies, maar bijvoorbeeld door voorwaarden op te nemen in ons aanbestedingsbeleid op het gebied van social return on investment."

"Dit is geen provinciale taak. Daar zijn volgens 50PLUS andere instanties voor, zoals het UWV."

"Dit is een gemeentelijke taak. "

"Als de Provincie investeert in nieuwe technologieën en de productie daarvan, zal de spin off op alle niveaus van de arbeidsmarkt merkbaar zijn. Tot 2030 verwacht men nu al een tekort van 40.000 geschoolde arbeidskrachten. Steun liever opleidingsinitiatieven van het bedrijfsleven om ongeschoold personeel voor een carrière in het bedrijfsleven klaar te maken."

26. Popbands

De provincie moet zorgen dat er meer oefenruimte en financiële steun komt voor popbands.

Eens

"Wij willen moderne cultuurvormen, waaronder popmuziek, ondersteunen. Zo houden we Limburgse steden interessant voor jongeren en studenten. Grote poppodia zijn er inmiddels in bijna elke Limburgse stad. Het CDA Limburg wil nu vooral investeren in talentontwikkeling. Stichting Popmuziek Limburg kan hier een belangrijke rol in spelen."

"We ondersteunen Limburgse muzikanten bij de start van hun carrière. Samen met gemeenten en culturele instellingen zorgen we voor oefenruimtes en ondersteuning voor jonge muzikanten."

"Popmuziek is plezier en inspiratie voor de muzikanten en voor hun publiek. D66 ondersteunt graag creatieve ideeën om dit op nog hoger plan te brengen. We denken zelf aan versterking van de samenwerking over de grens. Verduurzaming van poppodia en oefenruimten zodat ze lagere vaste lasten hebben. Gebruik van nieuwe media om Limburg dichter bij het centrum van de popcultuur te brengen. Een KEXP achtig kanaal kan het voor grote bands aantrekkelijker maken om hier op te treden. "

"We steunen talentontwikkeling, met bijzondere aandacht voor de popcultuur. Zorgen voor meer oefenruimtes en het behouden van bestaande oefenruimtes hoort daar natuurlijk bij. "

"GroenLinks vindt het belangrijk dat inwoners actief kunnen deelnemen aan cultuuruitingen, en popmuziek valt daar zeker onder."

"Popmuziek moet een volwaardige plek in het cultuurbeleid krijgen. Dat betekent onder meer een goed podiumbeleid en efficiënte ondersteuning voor popbands. Cultuur zorgt bovendien voor een immateriële verrijking van het leven en biedt inspiratie. "

"DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. DENK wil daarom dat de subsidies eerlijker verdeeld worden. Er moet minder geld naar elitecultuur, waar vooral de hogere inkomens gebruik van maken. Er moet juist meer geld naar breedtecultuur zoals (multiculturele) festivals, straatcultuur en andere laagdrempelige activiteiten. De provincie bevordert hiermee de inclusieve multiculturele samenleving. "

Geen van beide

Oneens

"De provincie is niet verantwoordelijk voor de ondersteuning van popbands. hiervoor bestaat o.a. het fonds podiumkunsten. De PVV is van mening dat de provincie wel muziekonderwijs in algemene zin kan ondersteunen."

"Limburg ademt cultuur en dit maakt Limburg een aantrekkelijke provincie om te wonen, werken en ontspannen. De overheid moet zorgen dat ons culturele erfgoed behouden wordt. Dit betekent echter niet dat de overheid ook moet gaan bepalen welke muziek goed is voor ons. "

"Popbands floreren, ook onder (financiële) druk. 50PLUS wilt geen provinciaal geld verstrekken aan popbands."

"Er is lokaal maatwerk en er zijn subsidiemogelijkheden voor culturele activiteiten. "

"Popbands hebben hun eigen economische circuit. Extra stimulering daarvan is niet aan de provincie. "

"ChristenUnie Limburg is voor het ondersteunen van cultuur in zijn algemeenheid en niet zozeer specifiek voor deze cultuurvorm."

27. Bedrijventerreinen

De provincie moet nieuwe bedrijventerreinen verbieden.

Eens

"Om de verrommeling van het Limburgs landschap tegen te gaan wil GroenLinks dat bestaande bedrijventerreinen gesaneerd en geherstructureerd worden om aan de vraag naar bedrijfsruimten te voldoen."

"Er is al redelijk veel leegstand. Eerst zullen bestaande bedrijventerreinen gerevitaliseerd moeten worden. Nieuwe bedrijventerreinen trekken verkeer aan en tasten het Limburgse landschap aan. "

"Bestaande bedrijventerreinen moeten eerst volledig benut worden, alvorens nieuwe terreinen worden aangelegd. "

"Veel kantoorpanden en bedrijfsruimten in Nederland staan leeg. Deze leegstaande gebouwen zijn slecht voor de leefbaarheid. Daarnaast hebben we ook te maken met een oververhitte woningmarkt. Daarin ziet DENK een belangrijke rol voor de provincie in het faciliteren van het ombouwen van leegstaande kantoorpanden. DENK vindt dat er meer (gezamenlijke) woonruimte moet komen voor sociale huur, ouderen, starters, studenten, asielzoekers en de maatschappelijke opvang. "

Geen van beide

Oneens

"Het gaat om maatwerk. Per plek zullen we moeten bekijken wat verstandig is. Als er in een bepaalde regio sprake is van ruimtegebrek en een grote vraag, dan kan een nieuwe bedrijventerrein de oplossing zijn. We zullen dit niet per definitie en op voorhand verbieden."

"De PVV wil nieuwe bedrijventerreinen toestaan, onder de voorwaarde dat de bestaande vol zijn. Ook wil de PVV dat er meer verschillende soorten (sectoren) bedrijven komen om voor iedereen voldoende werkgelegenheid te waarborgen."

"Als er nieuwe ruimte voor bedrijven nodig is kijken we eerst op bestaande industrieterreinen. Nieuwe bedrijventerreinen komen er niet ten kostte van natuur."

"De Limburgse economie groeit hard en we zien dat in sommige gemeentes de bedrijventerreinen vol raken. De Limburgse VVD vindt daarom dat de provincie kansen moet creëren en gemeentes gaat helpen met uitbreiding van bedrijventerreinen, maar ook met verbetering van bestaande bedrijventerreinen. Bedrijven creëren mooie banen en Limburg moet daarvoor aantrekkelijk blijven. "

"Niet alles kan of moet overal. D66 wil dat de provincie samen met gemeente werkt aan duurzame economische clusters en gezamenlijk keuzes maakt voor strategische locaties voor ontwikkeling en multifunctionele bedrijventerreinen. De aansluiting op goed bereikbare (internationale) verkeerswegen, snelle datanetwerken en adequaat openbaar vervoer spelen daarbij een rol."

"Bedrijven zijn belangrijk voor de Limburgse economie en werkgelegenheid. De PvdA wil dat eerst bestaande bedrijventerreinen worden gebruikt, voordat er nieuwe terreinen bij worden gebouwd."

"50PLUS vindt dat eerste de bestaande industrieterreinen waar nodig moeten worden heringericht. Daar waar nodig moet aanleg van nieuwe terreinen mogelijk blijven."

"Indien gemeenten niet meer in staat zijn om via revitalisatie van oude bedrijventerreinen nieuwe ruimtes aan bedrijven aan te bieden, ontkomen ze niet aan het ontwikkelen en beschikbaar stellen van nieuwe bedrijventerreinen."

"Het verbieden van nieuwe bedrijventerreinen is een hele drastische maatregel. Gezien de enorme vraag, lijkt het ons nauwelijks realistisch om uitbreiding te verbieden. Wel pleit ChristenUnie Limburg voor zorgvuldigheid en terughoudendheid, waarbij rekening gehouden wordt met herbestemming van de oude bedrijventerreinen die worden verlaten, om te voorkomen dat die verpauperen. Daarnaast dient verrommeling van het landschap te worden voorkomen."

28. Jeugdzorg

Als een gemeente een tekort heeft voor de jeugdzorg, moet de provincie dat geld bijleggen.

Eens

"De SP staat voor de allerbeste zorg voor ieder kind. De provincie moet fors investeren in preventie om te voorkomen dat kinderen in de jeugdzorg terecht komen."

"Faciliteer als provincie de transitie naar de nieuwe situatie in de jeugdzorg. Maak kleine en grote innovaties mogelijk, adviseer bij organisatorische ingrepen, doe onderzoek naar de beste werkwijze. Breng de financiële gevolgen voor gemeentes en instellingen in kaart en onderhandel als provincie en gemeentes gezamenlijk met de landelijke overheid over het budget voor de gemeentes. Als de zorg voor kinderen en jongeren in gevaar komt, dan moet de provincie geld bijleggen. "

"De jeugdzorg ontspoort volgens 50PLUS financieel volledig bij de gemeenten. De jeugdzorg onder te brengen bij de provincie is een wens van 50PLUS."

"Het huishoudboekje van de gemeente moet dan wel kritisch bekeken worden. De provincie moet kwetsbare groepen, zoals kinderen, prioriteit geven. Elk kind verdient een goede start. "

Geen van beide

Oneens

"Het CDA Limburg wil investeren in jeugdzorg, maar dan vooral in preventie. Bijvoorbeeld door kinderen en jongeren op een speelse manier kennis te laten maken met gezonde voeding, beweging en sport. De provincie is niet verantwoordelijk voor financiële tekorten bij gemeenten. Het is in eerste instantie aan gemeenten zelf om hun begroting op orde te houden. Als het Gemeentefonds ontoereikend is voor de uitvoering van gemeentelijke taken dient de Rijksoverheid hier iets aan te doen."

"De Provincie is geen pinautomaat voor gemeenten. Gemeenten moeten in eerste instantie hun jeugdzorg op orde hebben. De provincie kan wel bijdragen met kennis en ondersteuning om te zorgen dat de jeugdzorg zo toegankelijk en effectief mogelijk loopt in alle Limburgse gemeentes."

"De jeugdzorg is een bevoegdheid van gemeenten en niet van de provincie. Daarom moeten we oppassen dat de provincie niet de verantwoordelijkheid van hen overneemt inclusief alle financiële risico's. De nationale overheid zou hierbij de logische partner zijn van gemeenten. "

"Kinderen die zorg nodig hebben, zijn het beste af als één overheid de verantwoordelijkheid neemt. De gemeente staat het dichtste bij en kan ook het beste jeugdzorg afstemmen op de aanpak van andere problemen binnen het gezin. D66 wil niet dat de provincie financieel bijdraagt om gemeentelijke tekorten af te dekken maar gemeenten wel de mogelijkheid bieden te blijven innoveren, effectiever middelen in te zetten en daarmee lokaal het verschil te maken."

"De jeugdzorg is primair een taak voor de gemeenten. Zij overleggen ook met het Rijk over de financiële tekorten. GroenLinks ziet wel een taak voor de provincie om gemeenten te ondersteunen in hun lobby voor meer budget."

"Jeugdzorg is een aantal jaren geleden overgedragen van Provincie naar de gemeente. De gemeente beslist zelf hoe de middelen worden besteed. "

"Tekorten in de jeugdzorg dienen door de rijksoverheid opgelost te worden. Zij heeft het probleem over de schutting van de gemeenten gegooid met een extra target om efficiënter te werken - maar met minder budget. Dan is het niet terecht dat de provincie dit vervolgens moet oplossen."

"Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. Het zou onverstandig zijn om de tekorten zonder meer aan te vullen. Wel vindt ChristenUnie Limburg dat de provincie gemeenten meer kan faciliteren in de uitvoering van de jeugdzorg. Daarnaast stellen we een onderzoek voor op dit terrein om de knelpunten goed in kaart te brengen."

"Het Rijk dient bij tekorten voor de jeugdzorg bij te springen."

29. Windmolens

In Zuid-Limburg moet de provincie nieuwe windmolens blijven verbieden.

Eens

"Windturbines horen niet thuis in Limburg. Ze produceren niet alleen (infrasone) geluidsoverlast en horizonvervuiling maar windturbines hebben daarnaast een aantoonbaar negatief effect op de gezondheid van mens en dier."

"Windturbines hebben een grote impact op hun omgeving. Daarom wil de SP alleen windturbines waar daar draagvlak voor is. De horizonvervuiling in het kwetsbare Heuvelland is bovendien zeer onwenselijk."

"Windmolens vervuilen de horizon in ernstige mate en maakt onder andere het toeristisch landschap minder aantrekkelijk. Er is weinig draagvlak in Limburg voor windmolens. Provincie Limburg moet aldus 50PLUS geld steken in nieuwe energie, zoals waterstof (auto's, alternatief voor aardgas) en waterkracht."

"Er is een keuze gemaakt het Zuid-Limburgse landschap aantrekkelijk te houden voor zowel inwoners als toeristen. "

"Windmolens op land zijn nog steeds niet concurrerend met andere energiesystemen. Ze dwingend met subsidies aanleggen is contraproductief en vernietigt het prachtige Limburgse landschap"

Geen van beide

Oneens

"Het unieke heuvellandschap in Zuid-Limburg is van grote waarde en verdient bescherming. Er zijn wel plekken in Zuid-Limburg waar windmolens goed ingepast kunnen worden. Die optie willen we niet op voorhand al uitsluiten."

"Wij zetten ons in op een verduurzaming van onze energievoorziening die betaalbaar is en draagvlak heeft. Wij willen lokaal maatwerk stimuleren door gemeenten en zij beslissen dan ook wat er gebeurd in Limburg. Dit zorgt voor succes en resultaat op de lange termijn, met een flinke portie pragmatisme. "

"D66 vindt dat de Provincie bij het opwekken van duurzame energie niet op voorhand regio's moet uitsluiten. Initiatieven moeten steeds worden getoetst op doelmatigheid, haalbaarheid en draagvlak. D66 vindt dat de Provincie ervoor moet zorgen dat mensen die in de omgeving wonen ook voordeel moeten halen uit het opwekken van duurzame energie, niet alleen in het gebruik van die energie, maar ook financieel. Windenergie is daarvoor zeker geschikt."

"We moeten kritisch kijken naar waar windmolen wel en niet kunnen staan. In Zuid Limburg is het niet mogelijk of gewenst om windmolens in het Nationaal Landschap te plaatsen. Langs de grens, waar direct over de grens al wel windmolens staan, is dit wellicht wel te realiseren. "

"Om te kunnen voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot energietransitie, vindt GroenLinks dat we als provincie alle mogelijkheden open moeten houden en niet bij voorbaat gebieden uitsluiten."

"In het Heuvelland zelf willen we geen windmolens in verband met bescherming van het landschap. Maar er zijn zeker plekken waar het wel kan, zoals industrieterreinen, voormalige stortplaatsen, en plaatsen aan de grens waar aan Belgisch-Duitse zijde ook al windmolens staan."

"Gezien de taakstelling op het gebied van het klimaatakkoord, is het noodzakelijk om alle mogelijkheden te onderzoeken en/of te benutten en niet bij voorbaat een hele regio uit te sluiten."

"DENK vindt dat wij fors moeten investeren in de vergroening van onze energievoorziening. Windmolens op land zijn hierbij altijd een serieuze optie. Wel vindt DENK dat de stem van bewoners moet worden meegenomen in het plaatsingsbesluit. Indien bewoners dit wensen, kunnen zij hun inspraak opgeven in ruil voor een redelijke financiële vergoeding. "

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

1. Groei luchthaven Extra belangrijk

De provincie moet de luchthaven Maastricht-Aachen Airport toestaan om te groeien.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Het CDA Limburg beseft dat Maastricht-Aachen-Airport (MAA) belangrijk is voor de economie in Limburg, maar beseft ook dat de milieu- en geluidsoverlast storend is voor omwonenden. We zijn daarom voorstander van een gematigd en gecontroleerd groeibeleid van MAA waarbij inwoners pro-actief worden betrokken."

 • PVV: Eens

  "Luchthaven Maastricht-Aachen Airport is een belangrijk onderdeel van onze provinciale infrastructuur, economie, opleidingen en werkgelegenheid. De PVV is voor groei van de luchthaven binnen de daarvoor gestelde kaders met ruim oog voor het beperken van de overlast voor omwonenden."

 • SP: Oneens

  "De overlast van vliegveld Beek voor de directe omgeving is onmiskenbaar - de dakpannen vliegen soms letterlijk van de daken. Tegelijkertijd is de economische waarde van het vliegveld relatief beperkt. Daarom moet vliegveld Beek voorlopig niet verder groeien."

 • VVD: Eens

  "Maastricht-Aachen Airport hoort bij de Limburgse infrastructuur. De Limburgse VVD heeft zich altijd ingezet om ruimte te bieden voor groei. Daar zijn ook kansen toe, gegeven de groei in de luchtvaart en de krapte die andere Nederlandse vliegvelden ervaren. Dat versterken wij, want het biedt Limburg bedrijvigheid en dus banen. We staan groei toe binnen de wettelijke normen en nemen zorgen van omwonenden serieus. "

 • D66: Eens

  "D66 vindt dat de luchthaven moet kiezen voor groei met minder herrie en minder vervuiling als gevolg, door in te zetten op vluchten met schonere, stillere vliegtuigen. Die groei kan alleen binnen de beperkte ruimte in het geldende luchthavenbesluit. MAA kan de eerste regionale luchthaven worden waar bio-kerosine kan worden getankt, beter voor omwonenden én voor het milieu. D66 wil geluidsoverlast en luchtkwaliteit goed meten en daarop gebaseerd met omwonenden een verbeterplan voor MAA opstellen "

 • PvdA: Oneens

  "Door onze internationale ligging heeft Limburg met veel vliegvelden te maken. Het is een belangrijke economische ontwikkeling en zorgt voor werkgelegenheid, maar voor ons staan de gezondheid en het welzijn van de omwonenden voorop. Betere handhaving, niet gedogen, meer investeren in leefbaarheid en veiligheid voor omwonenden, inzet van innovatieve technologie om overlast tegen te gaan en meer maatschappelijke verantwoordelijkheid van vliegvelden en vliegorganisaties voor uitstoot en overlast. "

 • GROENLINKS: Oneens

  "Luchtvaart is een van de meest vervuilende vormen van mobiliteit. Het vermindert de leefbaarheid door geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof in de wijde omgeving van MAA. GroenLinks ziet geen toekomst voor dit vliegveld en is tegen verdere subsidies door de provincie Limburg."

 • 50PLUS: Oneens

  "Maastricht Aachen Airport kan alleen groeien als de zogenaamde uitloop van 250 meter structureel bij de totale baan wordt gevoegd. Daarmee vervalt de veiligheidsmarge en dat is voor 50PLUS onaanvaardbaar."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Omwonenden, toerisme in Heuvelland, klimaat en natuur hebben nu al te veel te lijden onder het huidige aantal vluchten. Alleen door vele miljoenen provinciale subsidie kan de luchthaven blijven bestaan. Dat geld kan beter besteed worden aan biologische landbouw en de energietransitie. "

 • LOKAAL-LIMBURG: Oneens

  "Wij blijven voor een kleine regionale luchthaven. Overlast moet tot een minimum beperkt worden. "

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Voor de regio Zuid-Limburg en omstreken speelt de luchthaven een belangrijke rol - zowel voor personen- als vrachtvervoer. Verbetering van de verbindingen met grote Europese steden is voor het goede functioneren van deze luchthaven een must."

 • ChristenUnie: Eens

  "ChristenUnie Limburg vindt dat de luchthaven mag uitbreiden, mits er een plan is waarbij de CO2-uitstoot (op termijn) vermindert. Tevens moet de winst voor de economie worden aangetoond en de bezwaren van omwonenden een nadrukkelijke plaats krijgen bij de eventuele groei."

 • DENK: Eens

  "Groei van Maastricht Aachen Airport draagt bij aan de werkgelegenheid in de regio. In combinatie met de lobby naar Den Haag en Brussel om de positie van Limburg internationaal kenbaar te maken draagt dit bij aan de landelijke en internationale positionering en fondsen vanuit Europa en Den Haag te werven voor initiatieven in Limburg. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Jacht Extra belangrijk

De provincie moet alle jacht op wilde dieren verbieden, ook als dieren overlast veroorzaken.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Jacht is een belangrijk onderdeel van het natuurbeheer. Zo houden we het ecosysteem in balans en voorkomen we de overlast die dieren in overpopulatie veroorzaken."

 • PVV: Oneens

  "Jacht is op basis van wildbeheer in de ogen van de PVV toegestaan. Dit betekent dat er enkel gejaagd kan worden op dieren die of getalsmatig te veel aanwezig zijn of die aanzienlijke schade veroorzaken zoals bv bevers of wilde zwijnen waarvoor een 0 optie bestaat in een groot gedeelte van onze provincie."

 • SP: Oneens

  "Als allerlaatste middel om te voorkomen dat er teveel dieren van één soort komen, is professioneel uitgevoerd wildbeheer soms nodig."

 • VVD: Oneens

  "Dierenwelzijn is belangrijk voor ons, het is zelfs een teken van beschaving. Goede initiatieven vanuit Limburgers voor het vergroten van dierenwelzijn worden in principe gesteund. De juiste balans moet daarom gevonden worden. In de Oostvaardersplassen zagen we wat voor dierenleed er komt als we teveel dieren op een klein stukje natuur hebben. Dat willen we voorkomen. "

 • D66: Oneens

  "D66 vindt het belangrijk dat de Limburgse natuur in evenwicht is. Om ervoor te zorgen dat dit evenwicht in stand blijft, is de jacht soms noodzakelijk, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een diersoort een andere verdringt of er schade ontstaat aan gewassen. Wanneer er andere maatregelen zijn, moeten deze eerst worden genomen voor er over wordt gegaan tot afschot."

 • PvdA: Oneens

  "Jacht is een onderdeel van goed wildbeheer. Voor plezierjacht is in Limburg geen plaats. We investeren in goede opleiding en kennis bij de Limburgse jagers. Stroperij is niet alleen internationaal, maar ook in Limburg een probleem en dit moet hard worden aangepakt. "

 • GROENLINKS: Eens

  "GroenLinks vindt dat jacht niet thuishoort in de moderne maatschappij. Er zijn voldoende andere mogelijkheden om fauna-overlast tegen te gaan of te compenseren."

 • 50PLUS: Geen van beide

  "Wilde dieren 'in de voortuin' zijn een groot risico, afschieten moet dan mogelijk blijven. 50PLUS is tegen de plezierjacht."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Nu dieren noodgedwongen vaker in de buurt van mensen leven, wordt al te gemakkelijk beweerd dat ze overlast veroorzaken. Manieren om dieren op een diervriendelijke manier te weren uit bepaalde gebieden worden niet of nauwelijks toegepast. De Partij voor de Dieren vindt dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten. Wij pleiten voor een systeem waarbij de inrichting van landbouwgrond zo nodig dieren buiten houdt, in plaats van dieren af te schieten. "

 • LOKAAL-LIMBURG: Oneens

  "Overlast dient aangepakt te worden. Zeker in die gevallen waar veiligheid en voedselvoorziening in het geding zijn. "

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Gereguleerde jacht is een vorm van beheer waardoor de natuur juist tot bloei kan komen en het evenwicht tussen de soorten en de biodiversiteit in stand kunnen worden gehouden."

 • ChristenUnie: Oneens

  "ChristenUnie Limburg vindt het verantwoord om jacht toe te staan als onderdeel van goed faunabeheer. Beheer van flora en fauna is nodig om te voorkomen dat een populatie de draagkracht van een gebied te boven gaat."

 • DENK: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Tarieven bus Extra belangrijk

De tarieven voor de bus moeten gelijk blijven, ook als de provincie daaraan moet meebetalen.

 • Uw mening:
 • CDA: Geen van beide

  "Via de concessie met Arriva subsidieert de provincie het openbaar (bus)vervoer in Limburg. Daarmee verlagen we de prijs die de reizigers daarvoor betalen."

 • PVV: Eens

  "Het openbaar vervoer is de laatste jaren al steeds duurder geworden. Een verdere stijging vind de PVV onwenselijk. De PVV wil ook de mogelijkheid om met contant geld te betalen terug in het OV."

 • SP: Eens

  "Wij willen dat iedereen vanuit zijn eigen buurt of dorp overal naartoe moet kunnen reizen. Kaartjes moeten voor iedereen betaalbaar zijn en blijven."

 • VVD: Oneens

  "De VVD is geen voorstander van prijscontrole door de overheid. Het belastinggeld van Limburgers is verdiend met hard werk en daar we gaan zuinig mee om."

 • D66: Oneens

  "De tarieven zijn per 1 januari 2019 verhoogd met de gebruikelijke landelijke indexering en door de verhoging van het BTW-tarief. "

 • PvdA: Eens

  "Het OV is sinds de komst van Arriva voor iedereen in Limburg duurder geworden. De PvdA heeft bij iedere tariefverhoging om compensatiemaatregelen gevraagd. De PvdA is tegen een tariefstijging, vooral voor schoolgaande jeugd. Minder auto’s en meer OV, dat is beter voor het milieu en moet de toekomst zijn. "

 • GROENLINKS: Eens

  "Het toegankelijk houden van het openbaar vervoer is voor GroenLinks een van de sleutels om de leefbaarheid in het buitengebied op peil te houden."

 • 50PLUS: Eens

  "Als we iets willen doen aan het milieu, dan is voor 50PLUS het meebetalen aan openbaar vervoer beter dan dure elektrische auto's subsidiëren. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Een fijnmazig en duurzaam openbaar vervoer kost geld maar is het waard om als provincie in te investeren. Het openbaar vervoer moet veilig, betrouwbaar, betaalbaar voor iedereen en toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking en moet overal een volwaardig alternatief voor de eigen auto vormen."

 • LOKAAL-LIMBURG: Oneens

  "Deze tarieven moeten volgens ons omlaag, zonder dat dat afbreuk doet aan de dienstverlening voor de reiziger en/of de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs. Meer gebruik van OV als gevolg van lagere tarieven betekent immers ook lagere uitstoot en minder milieubelasting."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Als er geen concurrentie op tarieven meer is, worden openbaar vervoerssystemen lui en inefficiënt. Subsidie vanuit de overheid moet dus niet verder uitgebreid worden."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Betaalbaarheid van het OV is van groot belang. Bij de aanbesteding zou een bandbreedte van de prijs kunnen worden opgenomen. Commercieel gezien is het niet verstandig om als provincie op deze manier bij te dragen aan de winst van een vervoersonderneming."

 • DENK: Eens

  "Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer . Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer. De provincie heeft als taak te investeren in toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. CO2-opslag Extra belangrijk

De provincie moet CO2-opslag in Limburg toestaan.

 • Uw mening:
 • CDA: Geen van beide

  "Alleen als dit op een veilige en gezonde manier mogelijk is, kan het een tijdelijke oplossing zijn. Onze voorkeur ligt bij structurele oplossingen om CO2-uitstoot tegen te gaan."

 • PVV: Oneens

  "In een provincie waarin de gevolgen van de mijnbouw in de vorm van mijnschade nog steeds niet erkend is, is het onwenselijk om CO2 op te slaan in de bodem. Zeker als niet bekend is welke effecten dit heeft bv voor het risico op verdere schade of aardbevingen."

 • SP: Oneens

  "We kunnen ons geld beter steken in energiebesparing en duurzame energie dan in dit soort pappen-en-nathouden oplossingen. Bovendien is onduidelijk wat de risico's van opslag in de Limburgse bodem zijn."

 • VVD: Eens

  "CO2-opslag is een goede pragmatische oplossing die ervoor zorgt dat we onze CO2-reductie verlagen terwijl we niet onze bedrijven wegjagen. Op deze manier houden we CO2-reductie betaalbaar en blijft er sterke werkgelegenheid in Limburg. "

 • D66: Eens

  "D66 wil de mogelijkheden om CO2 opnieuw te gebruiken als grondstof voor kassen, bindmiddel in beton of voor het produceren van plastic onderzoeken en faciliteren, daar kan ook -mits veilig- opslag van CO2 bij horen. D66 is bereid alle alternatieven voor nieuwe energie te onderzoeken en stimuleren die duurzaam, veilig en toekomstbestendig zijn. "

 • PvdA: Oneens

  "We willen eerst de bestaande experimenten met CO2-opslag afwachten voordat we hier beslissingen over nemen. "

 • GROENLINKS: Oneens

  "GroenLinks is voor een transitie naar een duurzame, niet-fossiele toekomst. Het is nog niet aangetoond dat het opslaan van een restproduct van fossiele brandstoffen goed voor de toekomst is. "

 • 50PLUS: Oneens

  "CO2-opslag is per definitie onzin. Neveneffecten kunnen leiden tot aardbevingen. Om dit te voorkomen zegt 50PLUS dus: geen CO2-opslag."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "CO2-opslag is een dure, tijdelijke end of pipe oplossing. Energiebesparing en duurzame energie kunnen genoeg opleveren. "

 • LOKAAL-LIMBURG: Geen van beide

  "Er is nog te weinig bekend over het effect van CO2 opslag in de bodem. Er dient daarom eerst meer onderzoek plaats te vinden."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "CO2-opslag is volkomen zinloze geldverspilling. Het levert geen enkele bijdrage aan de oplossing van enig probleem!"

 • ChristenUnie: Oneens

  "CO2-opslag draagt an sich niet bij aan een beter klimaat Hierdoor schuift het probleem door naar de toekomst."

 • DENK: Oneens

  "DENK staat voor duurzaamheid. Daarom moeten alle kern- en kolencentrales dicht, de smerigste als eerst. Ook is er tijdelijk de mogelijkheid dat energiecentrales hun CO2-uitstoot verminderen door ondergrondse opslag. Over de veiligheid van de technologie van ondergrondse CO2-opslag zijn echter nog de nodige vragen. Mocht het veilig zijn, dan staat DENK voor het principe ‘de vervuiler betaalt’. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Referendum Extra belangrijk

Limburgers moeten achteraf in een referendum hun mening kunnen geven over belangrijke besluiten van de provincie.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Het CDA Limburg is een groot voorstander van onze representatieve democratie, waarbij volksvertegenwoordigers politieke besluiten nemen op basis van een totaalafweging van alle betrokken belangen. Dat neemt niet weg dat burgers bij zeer ingrijpende maatregelen aan de noodrem moeten kunnen trekken. Het CDA Limburg pleit daarom voor een correctief en bindend referendum. Als harde randvoorwaarde geldt een minimale opkomst gelijk aan de opkomst bij de meest recente Provinciale Statenverkiezingen."

 • PVV: Eens

  "De PVV is een groot voorstander van het referendum. Daarom heeft de PVV in 2011 het provinciale referendum ingevoerd en is in december 2018 de PVV motie voor het bindend referendum aangenomen."

 • SP: Eens

  "Een correctief referendum versterkt de democratie. Het gaat dan om een volksraadpleging waarvan de uitslag bindend is voor de Provincie. De SP vind het nog beter om de Limburgers meteen te betrekken bij het nemen van besluiten. "

 • VVD: Oneens

  "De VVD is een sterk voorstander van burgerparticipatie. Dit houdt in dat wij de burger willen betrekken bij de besluitvorming voordat de beslissing is genomen, niet erna. Een referendum achteraf, na een weloverwogen en breedgedragen besluit, is dan ook geen goed idee. "

 • D66: Eens

  "D66 is voorstander van een correctief, bindend referendum dat als noodrem een aanvulling kan zijn op de democratische volksvertegenwoordiging in Provinciale Staten. D66 blijft ook inzetten op andere mogelijkheden om burgers betere invloed te geven. Niet alleen achteraf op plannen reageren, maar ook vooraf de prioriteiten bepalen. Daar zijn bijvoorbeeld flexibeler subsidieregelingen voor nodig. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA is voor experimenten die de provinciale politiek beter toegankelijk maken en zorgen voor de broodnodige bestuurlijke vernieuwing. Iedere twee jaar een Provinciale Burgertop waar alle Limburgers aan mee kunnen doen, lijkt ons de beste optie. Maar een referendum zou ook tot de mogelijkheden kunnen behoren. "

 • GROENLINKS: Eens

  "GroenLinks wil graag de inwoners meer betrekken bij de politieke besluitvorming. We vinden het van belang dat de vraagstelling bij een referendum aan een onafhankelijke commissie wordt toevertrouwd."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS vindt dat een bindend referendum een door een meerderheid gekregen ongewenst overheidsbesluit terug moet kunnen draaien."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De drempel voor zo’n referendum, en ook voor burgerinitiatieven, moet verlaagd worden – en niet verhoogd, zoals recent gebeurde. De Partij voor de Dieren Limburg stemde daar als enige tegen in de Provinciale Staten. "

 • LOKAAL-LIMBURG: Oneens

  "Referenda dienen vooraf plaats te vinden. Dan kan de uitslag worden meegenomen in de besluitvorming. "

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD is groot voorstander van referenda. En niet alleen na afloop van een genomen besluit, maar ook voorafgaand eraan."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie Limburg is geen voorstander van een (raadgevend) referendum. Betrokkenheid en invloed van burgers bij de politiek is belangrijk, maar referenda dragen wat ons betreft hier niet aan bij."

 • DENK: Eens

  "DENK staat voor een bestuur waarin de geluiden van alle Nederlanders gehoord worden en betrokken worden bij de besluitvorming. Het is daarom van groot belang om de provinciale bestuurslaag verder te democratiseren. DENK maakt zich daarom hard voor de introductie van raadgevende referenda bij ingrijpende besluiten van de provincie. Daarnaast moeten inwoners van provincies de mogelijkheid hebben om zelf raadgevende referenda te organiseren en initiatieven in te dienen bij de provincie. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Sociale huurwoningen Extra belangrijk

De provincie moet de hoeveelheid sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten aan de gemeenten overlaten.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Het CDA Limburg zet zich in voor de bouw van meer starterswoningen voor jongeren, levensloopbestendige woningen voor ouderen en sociale huurwoningen. Gemeenten moeten meer vrijheid krijgen om deze woningen te realiseren als daar behoefte aan is."

 • PVV: Eens

  "De PVV is van mening dat de gemeente in eerste instantie verantwoordelijk is voor haar huisvestingsbeleid en een voldoende aanbod van alle soorten woningen. De Gemeentes moeten waarborgen dat er naar behoefte gebouwd wordt. Gemeentes kunnen dit het beste zelf."

 • SP: Oneens

  "De SP wil meer betaalbare en duurzame woningen."

 • VVD: Eens

  "De regie van nieuwe bouwprojecten ligt bij de gemeenten. De provincie moedigt nieuwe, passende en betaalbare woningbouw aan, maar laat het aan gemeenten over wat ze daarmee doen. "

 • D66: Eens

  "De inrichting van nieuwbouwprojecten is in eerste instantie iets van ontwikkelaars en gemeenten. D66 wil dat de provincie alleen daar waar nodig haar rol pakt: om plannen die niets toevoegen te schrappen en ruimte te creëren voor die ontwikkelingen waar echt behoefte aan is."

 • PvdA: Oneens

  "Provincie, gemeenten en corporaties zorgen samen voor een goede balans op de woningmarkt. Sommige gemeenten kampen met herstructureringsopgaven in wijken waarin te weinig of geen woningaanbod vanuit de corporaties is en waar huisjesmelkers veel panden bezitten. Dit gaat gepaard woningsplitsingen, ongewenste vormen van kamer- en woningverhuur, leegstand, én bedreiging voor veiligheid en leefbaarheid in deze wijken. Provincie en gemeenten moeten samenwerken op dit probleem op te lossen. "

 • GROENLINKS: Eens

  "GroenLinks vindt dat de provincie een stimulerende rol heeft om gemeenten te laten komen tot onderlinge afspraken over woningbouw. De inhoud hiervan ligt bij de gemeenten."

 • 50PLUS: Eens

  "Dit is voor 50PLUS geen taak van de provincie, maar een gemeentelijk taak. Gemeenten kunnen dit prima zelf."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Voldoende betaalbare huisvesting is ook een verantwoordelijkheid van de provincie. Tiny houses op goed gekozen locaties (in of aansluitend op bestaand bebouwd gebied) kunnen hier ook een bijdrage aan leveren."

 • LOKAAL-LIMBURG: Eens

  "Gemeentelijke verantwoordelijkheid. "

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Gemeenten zijn het beste in staat de behoeften voor sociale woningbouw in te schatten. Geef hun dan ook daarin de beslissingsbevoegdheid."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Er is op dit moment een groot gebrek aan sociale huurwoningen. Wat ChristenUnie Limburg betreft houdt de provincie een vinger aan de pols om het aantal sociale huurwoningen te bevorderen."

 • DENK: Oneens

  "DENK constateert dat de voorraad sociale huurwoningen door sloop en verkoop afneemt. Mensen moeten jaren wachten op een sociale huurwoning. Door de oververhitte woningmarkt, de huidige keuzes van de regering en gemeenten lukt het niet om het aantal betaalbare woningen op peil te houden. De provincie moet hierbij een sterkere toezichthoudende rol spelen en waar nodig stevig optreden. Bijvoorbeeld door het wijzigen of schrappen van bestemmingsplannen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Parkeerplaatsen vrachtwagens Extra belangrijk

Limburg moet meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens inrichten langs provinciale wegen.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Er is een tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Het gevolg is dat vrachtwagenchauffeurs op de vluchtstroken parkeren, wat tot overlast en verkeersonveilige situaties leidt. Dit kunnen we oplossen door op de goede plekken meer parkeerplaatsen in te richten."

 • PVV: Eens

  "In een logistieke grensprovincie zoals Limburg is het van belang om ook voor vrachtauto's en hun chauffeurs veilige parkeerplaatsen in te richten. Enerzijds om zorg te dragen dat chauffeurs op een goede manier kunnen rusten en hun vrachtauto incl lading veilig is voor criminelen. Anderzijds om overlast in steden en dorpen te voorkomen."

 • SP: Oneens

  "De veiligheid van de chauffeurs en andere weggebruikers staat bij de SP voorop. Transportbedrijven hebben daarom een verantwoordelijkheid in het organiseren van voldoende veilige parkeerplekken voor hun chauffeurs. "

 • VVD: Eens

  "Vrachtwagenchauffeurs parkeren soms naast de snelweg door een gebrek aan goede rustplaatsen. Dit levert gevaarlijke situaties op. Wij willen daarom investeren in nieuwe vrachtwagenparkeerplekken of het opknappen van bestaande plekken, ook met het oog op de toekomst van de Limburgse economie."

 • D66: Eens

  "D66 wil dat de provincie samen met het Rijk, de transportsector en gemeenten zorgt voor veilige overnachtingsmogelijkheden voor vrachtwagenchauffeurs, op plaatsen die voor de transporteurs veilig en prettig zijn en die de omgeving niet belasten."

 • PvdA: Eens

  "Er is een tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens, waardoor chauffeurs hun wagen nu vaak op plekken zetten die hier niet geschikt voor zijn. Dit zorgt voor overlast en kan de veiligheid in gevaar brengen, voor andere verkeersgebruikers en de vrachtwagenchauffeurs zelf. Door te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen waar hier wel ruimte voor is lossen we dit probleem op. "

 • GROENLINKS: Oneens

  "GroenLinks is tegen verdere verrommeling van het buitengebied, dat al onder druk staat. Faciliteiten voor de transportsector dienen op bedrijventerreinen aangelegd te worden."

 • 50PLUS: Oneens

  "Die zijn er naar de mening van 50PLUS al genoeg. Bovendien is dit een taak van Rijkswaterstaat."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Het commerciële vrachtverkeer moet zijn eigen kosten dragen. Meer parkeerplaatsen zal leiden tot een toename van het vrachtverkeer en bouw van overslagbedrijven, ten koste van de luchtkwaliteit, volksgezondheid en landschapsbeleving."

 • LOKAAL-LIMBURG: Eens

  "Vrachtwagenchauffeurs hebben verplichte rusttijden. Uit veiligheidsoverwegingen moeten er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Niet alleen voor de veiligheid van chauffeur zelf maar zeker voor de veiligheid van de overige weggebruikers. "

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Als de Randstad het kloppend hart van Nederland is, dan is de A2 samen met de vertakking naar de A76 de aorta. Het vrachtvervoer moet gefaciliteerd worden met veilige bewaakte parkeerplaatsen."

 • ChristenUnie: Eens

  "Voldoende en veilige parkeervoorzieningen voor de korte en de lange rust zijn belangrijk voor de vrachtwagenchauffeurs. Uitgeruste chauffeurs dragen direct bij aan verkeersveiligheid en verkleinen de kans op ongevallen."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Regionale omroep Extra belangrijk

De provincie moet meer geld steken in de regionale omroep L1.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Een eigen, regionale omroep is van belang voor de beleving van de Limburgse identiteit, cultuur en streektaal/dialecten. Wij pleiten voor het behoud van L1. Daarbij is de waarborging van de onafhankelijkheid van de omroep van belang."

 • PVV: Oneens

  "De regionale omroep wordt betaald vanuit een bijdrage van de landelijke overheid. Een provinciale bijdrage en inmenging vind de PVV in het kader van de onafhankelijkheid van de media geen goede ontwikkeling."

 • SP: Eens

  "Een goede regionale tv- en radiozender is voor Limburg ontzettend belangrijk. De SP wil een Limburgs Fonds voor Regionale Journalistiek."

 • VVD: Oneens

  "Een onafhankelijke regionale omroep is cruciaal voor goed bestuur in Limburg. De provincie moet geen afhankelijkheidsrelatie creëren met L1 door hem van geld te voorzien. "

 • D66: Oneens

  "L1 doet goed werk en is al goed gefinancierd. D66 ziet de omroep graag onafhankelijk en wil niet dat de omroep afhankelijk wordt van provinciale middelen. Samenwerkingen met L1, bijvoorbeeld op het gebied van media-innovatie of het opleiden van nieuwe journalisten, zijn wat D66 betreft mogelijk."

 • PvdA: Eens

  "Een transparante provincie met goed geïnformeerde burgers is in ieders belang, zeker in tijden van meer nepnieuws op sociale media en afkalvende traditionele media. De PvdA wil daarom het media-innovatiebeleid versterken dat de provincie Limburg heeft ingezet, met oog voor het stimuleren van professionele, onafhankelijke initiatieven die onderzoeks- en achtergrondjournalistiek in een (Eu-) regionale context willen beginnen of uitbreiden."

 • GROENLINKS: Eens

  "De lokale democratie is gebaat bij een controlerende rol van de media. GroenLinks wil de media ondersteunen in hun rol als verschaffer van achtergronden bij het nieuws, hun verdiepende taak en hun onderzoekstaak."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS vindt dat L1 zich prima kan bedruipen. Verder is het onwenselijk dat vanuit het principe 'wie betaalt, bepaalt' niet wenselijk is."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Een goede niet-commerciële publieke omroep is nodig voor een gezonde democratie. Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls neemt L1 deze taak op zich. "

 • LOKAAL-LIMBURG: Geen van beide

  "Als voorstander van een regionale omroep dient er een goede balans te zijn tussen de te ontvangen middelen en de toegevoegde waarde voor onze inwoners. "

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD is sceptisch over van staatswege gefinancierde media. We begrijpen het belang van regionale berichtgeving, maar denken dat meer subsidie ook meer afhankelijk maakt. FVD wil lokale omroepen liever stimuleren om de eigen broek op te houden - zoals ook regionale kranten dat moeten doen."

 • ChristenUnie: Eens

  "De regionale omroep is van groot belang voor Limburg. Zowel in cultureel opzicht alsook om de lokale en provinciale politiek kritisch te kunnen volgen is een sterke - en onafhankelijke - regionale omroep onmisbaar. Doel van L1 is de Limburgse bevolking breed te informeren over de belangrijkste gebeurtenissen en maatschappelijke ontwikkelingen in de provincie. De moeite waard om zonodig te steunen."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat goed functionerende en onafhankelijke media essentieel zijn voor het controleren van de politiek, het bestuur en voor het informeren van de inwoners. DENK is daarom voor het uittrekken van meer budget voor lokale media die politici controleren, zodat mensen voldoende op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Zonnepanelen Extra belangrijk

De provincie moet toestaan dat weilanden vol zonnepanelen worden gezet.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Weilanden vol zetten kan niet de bedoeling zijn. Het is belangrijk om per plek te bekijken wat verstandig is en rekening te houden met andere mogelijke bestemmingen zoals natuur, recreatie en landbouw. Op weilanden die minder geschikt zijn voor andere doelen is het plaatsen van zonnepanelen mogelijk."

 • PVV: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Oneens

  "De SP vindt dat er eerst zonnepanelen op zoveel mogelijk daken moeten worden gelegd, voordat we landbouwgrond en natuur hieraan gaan opofferen."

 • VVD: Geen van beide

  "Verduurzaming van onze energievoorziening moet betaalbaar zijn en draagvlak hebben. Het is niet aan de provincie om dit te beslissen. Wij willen lokaal maatwerk stimuleren door gemeenten en zij beslissen dan ook wat er gebeurd in met zonnepanelen. Dit zorgt voor succes en resultaat op de lange termijn, met een flinke portie pragmatisme. "

 • D66: Eens

  "D66 is bereid alle alternatieven voor nieuwe energie te onderzoeken en stimuleren die duurzaam, veilig en toekomstbestendig zijn. Goede ruimtelijke ordening is hierbij van belang. D66 ziet kansen op leegstaande bedrijventerreinen en voormalige stortplaatsen voor wat grotere zonneweides. Ook hier geldt voor D66 weer dat de omgeving, in een coöperatie -eventueel met hulp van ons fonds duurzaam thuis- hiervan moet meeprofiteren."

 • PvdA: Eens

  "We willen meer duurzame energie opwekken. Zonneparken nemen veel ruimte in beslag en kunnen de natuur negatief beïnvloeden. De PvdA is daarom voor dubbel ruimtegebruik zoals zonnepanelen op daken of parkeerplaatsen overdekken. Dit kan soms ook op landbouwgrond of weilanden, door bijvoorbeeld alsnog dieren op het weiland te laten lopen. "

 • GROENLINKS: Eens

  "GroenLinks is van mening dat alle mogelijkheden van schone energie benut moeten worden om de energie-doelstellingen te kunnen behalen die landelijk zijn afgesproken. Dus als het nodig is, horen ook zonneparken hierbij."

 • 50PLUS: Oneens

  "Weilanden zijn voor 50PLUS primair voor de landbouw. Zonnepanelen horen thuis op de daken en met name van loodsen."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren wil dat subsidie zo ingericht wordt dat het plaatsen van zonnepanelen op andere plekken aantrekkelijker wordt, zoals daken, bedrijventerreinen, oude vuilstortplekken en plekken naast snelwegen en vliegvelden. Daar liggen nog veel kansen onbenut. Maar de opgave voor het opwekken van duurzame energie is te groot om zonnepanelen op landbouwgrond te verbieden."

 • LOKAAL-LIMBURG: Oneens

  "Wij geloven in maatwerk. Per locatie moet bekeken worden wat de inpasbaarheid in de omgeving is."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD is voor een vrije samenleving waarin de industrie zijn eigen weg kan zoeken. Als het economisch waardevol zou zijn om zonnepanelen te plaatsen is er weinig reden om dit te verbieden - landschapsbescherming daargelaten. Het subsidiëren van dergelijke zonneweides vinden wij echter volstrekt uit den boze."

 • ChristenUnie: Oneens

  "ChristenUnie Limburg is voor zonnepanelen, echter, niet de weilanden, maar braakliggend terrein en daken van gebouwen moeten gebruikt worden voor zonnepanelen."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Schoolzwemmen Extra belangrijk

De provincie moet geld steken in schoolzwemmen voor alle basisschoolkinderen, en in het vervoer ernaartoe.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "De provincie ondersteunt al verschillende fondsen (Jeugdfonds Sport en Stichting Leergeld) die kinderen uit arme gezinnen financieel ondersteunen om zwemles te kunnen volgen. Deze fondsen zijn nog niet bij iedereen bekend. Daarom pleit het CDA Limburg voor een bewustwordingscampagne om dit thema onder de aandacht te brengen."

 • PVV: Eens

  "De PVV vindt dat in Nederland waterland zwemmen een basis vaardigheid is die ieder kind moet leren. Daarnaast vindt de PVV dat het actief deelnemen aan sport belangrijk is voor de ontwikkeling van onze kinderen."

 • SP: Eens

  "De SP vindt dat ieder kind moet leren zwemmen. Ongeacht of ouders geld hebben voor zwemles. Een kind dat kan zwemmen is veiliger in de buurt van water. Bovendien is zwemmen gezond."

 • VVD: Eens

  "Sport houdt ons gezond en drukt daarom ook de zorgkosten. De Limburgse VVD wil graag kijken naar mogelijkheden om jongeren te blijven stimuleren om meer en regelmatig te sporten. Dit kan bijvoorbeeld via een verhoging van het jeugd-sportfonds of een kortingspas voor de jeugd. "

 • D66: Oneens

  "D66 is voor bewegingsonderwijs. De keuze voor schoolzwemmen is aan scholen en gemeenten. D66 vindt niet dat de provincie bezuinigingen van gemeenten moet overnemen maar wil wel initiatieven van scholen om gezonder te worden en meer bewegingsonderwijs aan te bieden, ondersteunen."

 • PvdA: Eens

  "Zwemmen is een belangrijke vaardigheid die alle kinderen moeten beheersen. Veel kinderen gaan op zwemles, maar dat geldt niet voor alle kinderen. De PvdA wil extra inzetten op het inhalen van gezondheidsachterstanden in Limburg, met bijzondere aandacht voor jongeren. Schoolzwemmen zorgt voor extra lichaamsbeweging voor onze kinderen en draagt zo dus positief bij aan de gezondheid van onze kinderen. "

 • GROENLINKS: Eens

  "Voor GroenLinks is het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om een zwemdiploma te behalen. Zowel in het kader van veiligheid op het water alsmede de brede sportbeoefening."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS ziet dit niet als een provinciale taak. Gemeenten doen dit al, vaak via het armoedebeleid."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Kunnen zwemmen is in een land als Nederland een basisvoorwaarde. Niet alle ouders hebben geld en gelegenheid om dit zelf te regelen. Er wordt geïnvesteerd in voldoende uren schoolzwemmen voor alle basisschoolkinderen."

 • LOKAAL-LIMBURG: Oneens

  "In algemene zin zijn we voorstander van zwemles via basisscholen. Hierin is het beleid van de gemeente leidend. "

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Opleiding en training zijn de meest belangrijke zaken die een overheid kan ondersteunen."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Het organiseren van schoolzwemmen is een taak van de plaatselijke gemeenten in samenwerking met de scholen."

 • DENK: Eens

  "Op basisscholen dienen zwem- en sportlessen gestimuleerd te worden voor alle Limburgse kinderen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Nieuwe milieuregels Extra belangrijk

De provincie moet stoppen met het opleggen van nieuwe milieuregels aan boeren.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Wij zijn voorstander van natuur-inclusieve landbouw, waarbij boeren oog hebben voor natuur en milieu. Er zijn al veel Limburgse boeren die investeren in milieuvriendelijke productie. De regelgeving vanuit de Europese Unie en het Rijk is al streng. Wij willen een betrouwbare overheid die niet ieder jaar met nieuwe regels en eisen komt. Het is van belang dat we maatregelen nemen die draagbaar zijn voor de agrarische ondernemers en geleidelijk leiden tot milieuvriendelijke landbouw."

 • PVV: Geen van beide

  "De PVV is van mening dat milieuregels en de handhaving daarvan op basis van meetwaarden moet gebeuren. Niet op basis van theoretische, papieren of berekende maatregelen. Dit betekent ook dat de bestaande milieuregels moeten worden herzien en daar waar nodig moeten worden afgeschaft, bijgesteld of aangescherpt."

 • SP: Oneens

  "De provincie gaat scherper en doeltreffender handhaven bij stank- en geuroverlast, fijnstof en mogelijke onveiligheid. Mestfraude pakken we streng aan. Onnodige regels schrappen we."

 • VVD: Eens

  "We hebben veel waardering voor de boeren in de melkveehouderij, veeteelt, akkerbouw, visteelt en tuinbouw. De provincie moet agrarische ondernemers de ruimte geven om te ontwikkelen, te innoveren en uit te breiden. Daarom zal de provincie Limburg volgens ons moeten toezien op flexibele regels en heldere verplichtingen, zodat boeren niet werken in een oerwoud van regels. "

 • D66: Oneens

  "Wat D66 betreft zet de provincie in op de voedselproductie van de toekomst. Limburg moet een voorloper zijn in fundamenteel onderzoek en innovatie: minder in koeien en kippen, meer in kennis en klimaat. De verdere verduurzaming van de verschillende sectoren van de Limburgse landbouw vergt een doordachte en stimulerende aanpak: bijvoorbeeld door in te zetten op Schone Stallen en CO2-reductie."

 • PvdA: Oneens

  "We stimuleren boeren om duurzaam te produceren en in te zetten op goed bodembeheer. De meerwaarde voor boer, dier, natuur, milieu en omgeving en de transitie naar een circulaire economie staat centraal. We zetten onze hoogwaardige landbouwkennis voor de duurzaamheidstransitie in. We controleren en verminderen de omvang van de Limburgse veestapel, en stuur op volksgezondheid, uitbanning van mestfraude, tegengaan van overlast, duurzaamheid en dierenwelzijn."

 • GROENLINKS: Oneens

  "GroenLinks wil dat boeren ondersteund worden middels subsidies en kennis, om te komen tot een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Strengere milieuwetgeving hoort daarbij."

 • 50PLUS: Oneens

  "Als er milieuproblemen komen bovendrijven moet het voor 50PLUS mogelijk zijn in goed overleg nieuwe regels te stellen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De huidige landbouw is niet duurzaam, dus er zullen nieuwe regels moeten komen. Maar voor de omschakeling naar ecologische en duurzame landbouw (inclusief lokale kringloop) is wel een transitiefonds nodig, ook voor om- of bijscholing. "

 • LOKAAL-LIMBURG: Eens

  "De sector doet zelf al veel om het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarnaast zijn er veel regels voor boeren. De huidige provinciale regels zijn voldoende. "

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Provincie en gemeenten moeten de bestaande wet- en regelgeving op milieugebied handhaven. Strengere milieuwetgeving mag alleen dan ingevoerd worden als daar dringende noodzaak toe is en dan nog moeten we oog houden voor gelijksoortige wetgeving in de landen om ons heen zodat we ons niet uit de markt prijzen."

 • ChristenUnie: Eens

  "In de afgelopen periode hebben boeren fors bijgedragen aan de transitie naar een schoner milieu. Het is niet verantwoord om op dit moment te komen met een nieuwe aanscherping, waardoor de boeren nog verder onder druk zouden komen te staan."

 • DENK: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Verbreding A73 Extra belangrijk

De provincie moet zich inzetten voor de verbreding van de A73.

 • Uw mening:
 • CDA: Geen van beide

  "Goede bereikbaarheid is overal in Limburg van belang. De A73 is een knelpunt. Wij pleiten voor verbetering van deze situatie door doorstromingsmaatregelen. Verbreding is in eerste instantie vooral aan de orde bij de A2, de A67 en de A76."

 • PVV: Geen van beide

  "De PVV is een grote voorstander van goede wegen. De A73 is een goede autoweg waarop de doorstroming doorgaans erg goed loopt. Er moet vanuit de provincie vooral aandacht zijn voor de doorstroming bij de tunnels en de aansluiting op de A2 bij knooppunt Het Vonderen. De A2 en de A67 moeten wel worden aangepakt en verbreed om de doorstroming daar te verbeteren."

 • SP: Eens

  "Goede verbindingen zijn belangrijk. Met name de A73 tussen Nijmegen en Venlo verdient de komende jaren extra aandacht. De provincie moet zich hier sterk voor maken."

 • VVD: Eens

  "Het is vervelend om vast te staan in de file. Het is slecht voor de economie, niet goed voor de leefomgeving en je komt er te laat door op je werk. Om files tegen te gaan verbeteren wij de bereikbaarheid, zowel voor personen als vrachtverkeer. We zetten daarom ook in op de verbreding van de A73, maar ook van andere belangrijke wegen in Limburg."

 • D66: Oneens

  "Lobby richting het Rijk is het effectiefste als je het op de grootste knelpunten richt. Dat is de A2, vooral tussen Weert en Eindhoven. D66 heeft ook een open oog voor niet-asfalt oplossingen, zoals vervoersmanagement en stimuleren van alternatieven. Op het A73 tracé is dat bijvoorbeeld elektrificatie en capaciteitsvergroting van het spoor (Maaslijn). "

 • PvdA: Eens

  "De Provincie moet zich inspannen om te zorgen dat het Rijk de knelpunten op de A2 en de A67/A73 aanpakt. "

 • GROENLINKS: Oneens

  "GroenLinks wil dat de mobiliteitsproblemen integraal worden aangepakt. Dus meer asfalt is niet altijd de oplossing."

 • 50PLUS: Geen van beide

  "De formulering van deze stelling is volgens 50PLUS veel te ruim geformuleerd. Alleen ter hoogte bij Grubbenvorst Venlo zou een verbreding wenselijk zijn gezien de vrijwel dagelijkse files."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Meer asfalt heeft een aanzuigende werking op verkeer waardoor de snelweg weer verstoppen zal. Meer autoverkeer is slecht voor milieu en natuur. Provinciaal geld moet juist naar beter en emissievrij openbaar vervoer. De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor de voetganger en fietser. Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, duurzaam, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk zijn. "

 • LOKAAL-LIMBURG: Geen van beide

  "Wij zijn voorstander van het aanpakken van de knelpunten. Onze prioriteit ligt bij het aanpakken van knelpunten op de Limburgse autosnelwegen."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Het is voor de ontwikkeling van onze provincie van essentieel belang dat Limburg bereikbaar blijft en dat de infrastructuur past bij de wensen en belangen van onze inwoners. Daar hoort verbreding van de A73 zeker bij."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Wat ons betreft is met name de A2 bij Weert een knelpunt (top 3) waar de provincie in zou moeten investeren. De ChristenUnie Limburg is meer voorstander van de elektrificatie van de Maaslijn."

 • DENK: Eens

  "Limburg is de poort naar Nederland enerzijds en de poort naar Europa anderzijds. Om deze functie goed te kunnen vervullen is goede infrastructuur nodig. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Pensions Extra belangrijk

De provincie moet voorkomen dat tijdelijke arbeidskrachten allemaal bij elkaar in een hotel of pension gehuisvest worden.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Alle arbeidsmigranten op één plek huisvesten is geen oplossing. We moeten samen met de werkgevers meer investeren in een goed beheer van de huisvesting van arbeidsmigranten. Zo voorkomen we dat er overlast in de buurt ontstaat. Belangrijk is verder dat we vooral eerst de werkloze Limburgers aan het werk helpen. In sectoren waar geen Limburgse werkzoekenden voorhanden zijn, kunnen arbeidsmigranten oplossing bieden."

 • PVV: Geen van beide

  "Tijdelijke arbeidskrachten hebben net als anderen recht op een fatsoenlijke huisvestiging. Voor de PVV is het belangrijk dat hierbij geen onderscheid gemaakt wordt en mensen zelf de keuze hebben waar ze gaan wonen."

 • SP: Eens

  "Om de lonen laag te houden halen sommige bedrijven massaal Oost-Europese gastarbeiders naar Limburg. Dit moet stoppen. Deze mensen worden vaak onder slechte omstandigheden bij elkaar gehuisvest. Bovendien staan er nog genoeg Limburgers aan de kant die aan de slag willen."

 • VVD: Oneens

  "De provincie gaat niet over het woningbeleid en wil gemeenten graag de ruimte geven om lokale problematiek zelf op te lossen. Maatwerk is wederom geboden en daar zijn de gemeenten het beste voor geplaatst. "

 • D66: Eens

  "Niet in een hotel of pension: D66 is niet tegen gezamenlijke, grootschaligere huisvesting maar vindt dat deze op een fatsoenlijke manier geregeld moet worden. D66 wil dat het voor iedereen die wil mogelijk is zich in Limburg te vestigen en er op redelijke termijn een thuis te vinden: huur of koop, starters, senioren, mensen die net uit een relatie komen, statushouders, studenten en arbeidsmigranten."

 • PvdA: Oneens

  "Passende menswaardige huisvesting is de doelstelling. We kiezen de manier die past bij de lokale leefbaarheid. Grootschalige opvang heeft niet onze eerste voorkeur. "

 • GROENLINKS: Eens

  "GroenLinks vindt dat het bij elkaar huisvesten van grote groepen mensen zonder contact of band met de omgeving slecht is voor de leefbaarheid. Zowel voor de mensen in de omgeving als voor de arbeidskrachten."

 • 50PLUS: Oneens

  "Dit soort overheidsdirigisme past 50PLUS niet. Overigens zijn het vaak tijdelijke werknemers. Spreiding van werknemers is een taak van werkgevers. Eng toezicht biedt sowieso meer mogelijkheden om overlast te voorkomen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De werkgever moet zorgen voor fatsoenlijke omstandigheden inclusief huisvesting indien van toepassing. "

 • LOKAAL-LIMBURG: Eens

  "Ook tijdelijke arbeidskrachten moeten integreren in onze maatschappij. "

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "De gemeenten moeten handhaven op veiligheid, openbare orde en het bouwbesluit. Bepalen wie waar mag overnachten als dat binnen wet- en regelgeving wordt uitgevoerd hoort daar niet bij."

 • ChristenUnie: Eens

  "In de praktijk zien we dat tijdelijke arbeidskrachten - met name uit Oost-Europa - een kwetsbare groep zijn. Economische uitbuiting en mensenhandel dient te worden tegengegaan."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Afvalbedrijf Extra belangrijk

Het afvalbedrijf in Limburg moet weer eigendom worden van de provincie.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Strenger controleren en handhaven bij afvalverwerkingsbedrijven is nodig, zodat we vervuiling van bodem en grondwater kunnen voorkomen. Het opkopen van het afvalbedrijf is daarvoor niet nodig en kost veel belastinggeld."

 • PVV: Oneens

  "Het afvalbedrijf is geprivatiseerd, er is geen noodzaak dit weer in provinciale handen te stellen. De provincie moet wel controlerend en handhavend optreden bij afvalbedrijven."

 • SP: Eens

  "Regelmatig blijken afvalverwerkers zich niet aan veiligheidsregels te houden. Dit leidt tot ongezonde en zelfs gevaarlijke situaties. Bovendien kost het de belastingbetaler veel geld. Daarom moet de provincie deze taak weer zelf gaan uitvoeren."

 • VVD: Oneens

  "De overheid toont vaak aan dat ze niet de beste partij is voor het leiden van bedrijven. Het is daarom ook een onzalig idee om het afvalbedrijf weer eigendom te maken van de provincie. De provincie moet juist helpen met het verbeteren van de afvalverwerking in gemeenten zodat burgers niet 5 verschillende soorten afval moeten scheiden. "

 • D66: Oneens

  "Afval verwerken is geen taak van de provincie. De provincie speelt wel een belangrijke rol in het scheppen van duidelijke randvoorwaarden voor afvalwerking en recycling, waardoor de circulaire economie wordt versterkt en omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren. De provincie moet streng toezien op de naleving van vergunningsvoorwaarden."

 • PvdA: Geen van beide

  "Het afval dat wij met elkaar produceren moet goed verwerkt worden. Als dit niet goed gebeurt, kan dit problemen opleveren, bijvoorbeeld bodemverontreiniging of geuroverlast. Een afvalbedrijf van de Provincie kan hieraan bijdragen, maar hoeft niet de enige oplossing te zijn. Stevig toezicht houden en zo nodig handhaven bij afvalverwerkende bedrijven die de regels aan hun laars lappen kan ook een oplossing zijn. "

 • GROENLINKS: Oneens

  "Het ophalen en laten verwerken van huishoudelijk afval is een taak die wettelijk bij de gemeenten is neergelegd. De provincie heeft daar geen aandeel in."

 • 50PLUS: Eens

  "Dit soort monopolistische bedrijven horen in overheidshanden te komen. Private monopolies zijn aldus 50PLUS slecht voor de prijsvorming, dus slecht voor de consument. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De provincie ontwikkelt samen met haar gemeenten een kringloopstrategie waarin grondstoffen-en energieverbruik, uitstoot van CO2 en hergebruik van afval worden opgenomen. "

 • LOKAAL-LIMBURG: Oneens

  "Nee, het bedrijfsleven kan dit efficiënter en beter. "

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD is voorstander van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten - ook op het gebied van afvalverwerking. Professionele, marktgedreven bedrijven kunnen diensten aanbieden aan deze gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Daar hoeft de provincie verder niet tussen te komen."

 • ChristenUnie: Oneens

  "In zijn algemeenheid is de ChristenUnie Limburg geen voorstander van het nationaliseren van bedrijven."

 • DENK: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Restwarmte Extra belangrijk

De provincie moet meer geld steken in het gebruik van restwarmte van bedrijven voor het verwarmen van huizen.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "De (inter)nationale energietransitie vraagt om inzet op vele fronten. Een van de maatregelen is het inzetten van restwarmte van bedrijven. Deze energie gaat nu verloren, terwijl we die goed kunnen gebruiken voor het verwarmen van huizen."

 • PVV: Oneens

  "Het gebruik van restwarmte betekent een gigantische investering in warmte netwerken, en extreem dure aanpassingen van woningen. Hierdoor worden inwoners gedwongen tienduizenden euro’s te investeren in hun woningen. De PVV legt deze rekening niet bij de burger!"

 • SP: Eens

  "Lokale initiatieven zoals het Groene Net en Mijnwater hebben laten zien dat restwarmte een betrouwbare en betaalbare warmtebron kan zijn. De komende jaren bouwen we deze netwerken verder uit door de provincie."

 • VVD: Eens

  "Limburg is een enorm innovatieve en vindingrijke provincie. Wanneer overheid en bedrijfsleven samenwerken, kunnen wij de uitdaging aan om Limburg duurzaam te maken. Wij willen daarom duurzame en innovatieve ideeën ondersteunen. Dit kan op het gebied van energiebesparing, energieopwekking, en energieopslag. Restwarmte is daar een goed voorbeeld van. "

 • D66: Eens

  "D66 wil de mogelijkheden voor regionale warmtenetten onderzoeken, die opengesteld moeten worden voor zowel verschillende warmtebronnen als aanbieders, daarnaast wil D66 wil dat de provincie, samen met Enexis en woningcorporaties, ernaar streeft dat juist de laagste huren als eerste worden aangesloten op een warmtenet, zodat verduurzaming juist voor mensen met een lager inkomen winst oplevert."

 • PvdA: Eens

  "We bekijken zorgvuldig naar wat er nodig is om meer duurzame energie op te wekken en warmte netwerken horen hierbij. Netwerken zoals het Groene net in Sittard-Geleen en de stadsverwarming in Maastricht zijn voorbeelden van netwerken die warmte gebruiken die anders verloren zou gaan waardoor er minder fossiele brandstoffen nodig zijn. "

 • GROENLINKS: Eens

  "Volgens GroenLinks is restwarmte relatief makkelijk op te pakken, om toe te werken naar de energietransitie. Gezien de kosten van de infrastructuur is het wel nodig dat er een helpende hand wordt uitgestoken voor wat betreft de financiering."

 • 50PLUS: Geen van beide

  "Er zitten aldus 50PLUS grote risico's aan het gebruik van warmtenetten vanuit bedrijven. Bedrijven kunnen failliet gaan, dan is er geen restwarmte meer. Overigens kunnen bedrijven het leveren van restwarmte dan als chantagemiddel inzetten."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Het klinkt aantrekkelijk: restwarmte krijgt een bestemming. Maar het maakt huizen en wijken afhankelijk van fossiele industrieën en van kolen- of gascentrales."

 • LOKAAL-LIMBURG: Oneens

  "Binnen de realiseerbaarheid van deze projecten wordt er voldoende geld gestoken in deze projecten. Daarbij komt dat nieuwe technieken wellicht nog betere kansen bieden, gezien de snelle technische ontwikkelingen. "

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Stimuleren en faciliteren van de samenwerking tussen bedrijven en huizenbezitters is prima. Maar de overheid moet daar niet met extra subsidies de financiële prikkel om efficiënt en effectief te werken bij weghalen."

 • ChristenUnie: Eens

  "De energietransitie is een van de grootste opgaves voor de komende tijd. Het is van groot belang dat de provincie deze transitie zoveel mogelijk faciliteert."

 • DENK: Eens

  "DENK wil restwarmte uit de industrie zoveel mogelijk gebruiken om woningen en bedrijven te verwarmen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Gratis bus Extra belangrijk

De provincie moet geld steken in gratis busvervoer voor ouderen buiten de spits.

 • Uw mening:
 • CDA: Geen van beide

  "Het CDA Limburg hecht eraan dat alle reizigers, waaronder ouderen, tegen een zo goedkoop mogelijk tarief met de bus kunnen reizen. De wensbussen in kleine kernen, het doelgroepenvervoer van gemeenten en diverse kortingsregelingen maken dit mogelijk, specifiek ook voor ouderen. Dit willen we blijven ondersteunen."

 • PVV: Eens

  "De PVV is voorstander van gratis openbaar vervoer voor senioren ook buiten de spits. Het Kabinet heeft deze groep al meer dan genoeg de rekening laten betalen."

 • SP: Eens

  "De bus moet voor iedereen beschikbaar zijn. Gratis busvervoer verlaagt de drempel om met het openbaar vervoer te reizen. We ondersteunen gemeentelijke initiatieven daartoe."

 • VVD: Oneens

  "De VVD is geen voorstander van het gratis maken van busvervoer van ouderen buiten de spits. Als het gratis is voor 1 groep dan kost het belastinggeld van ons allemaal. Daar willen we zuinig mee omgaan. Het belastinggeld van Limburgers is verdiend met hard werk en daar we gaan zuinig mee om."

 • D66: Oneens

  "D66 vindt dat de Provincie samen met Arriva, gemeenten (en gemeenschappen) moet zorgen voor goede bereikbaarheid in Limburg. De gemeenten hebben samen Omnibuzz opgericht als voorziening voor vraagafhankelijk vervoer. Ouderen met een WMO indicatie krijgen een vervoerspas van de gemeente om met korting te reizen met Omnibuzz. In een aantal gemeenten rijden wensbussen aan voordelige tarieven binnen de gemeente, maar ook naar belangrijke voorzieningen als stations en ziekenhuizen buiten de gemeente."

 • PvdA: Oneens

  "Wij willen ouderen met een kleine beurs graag de mogelijkheid geven het Openbaar Vervoer te (blijven) gebruiken. We denken niet dat deze maatregel nodig is voor alle ouderen. "

 • GROENLINKS: Eens

  "GroenLinks vindt het belangrijk dat voor ouderen een sociaal isolement wordt voorkomen. Het makkelijker met het openbaar vervoer kunnen reizen, niet gehinderd door financiële belemmeringen, is hier onderdeel van."

 • 50PLUS: Eens

  "Stimuleren van het openbaar vervoer voor ouderen heeft voor 50PLUS de voorkeur en voorkomt eenzaamheid. In Belgisch Limburg zijn hier goede ervaringen mee."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Buiten de spits rijden de bussen vaak leeg of halfleeg rond. Gratis vervoer voor ouderen buiten de spits kan voor ouderen een sociaal isolement voorkomen."

 • LOKAAL-LIMBURG: Eens

  "Op deze wijze houden we ouderen mobiel. Vereenzaming wordt tegengegaan. Tevens hebben ouderen al een aantal jaren te maken met een te geringe indexering van hun inkomen. Waardoor hun koopkracht niet op peil blijft. "

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Ook ouderen zijn economische eenheden als het gaat om het maken van keuzes. Als er geen financiële prikkels meer zijn worden er geen goede keuzes meer gemaakt."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Gratis vervoer bestaat niet. Het is prima om busvervoer te stimuleren buiten de spits tegen een gereduceerd tarief; wat ons betreft mogen niet alleen ouderen hiervan profiteren, maar geldt dit voor meerdere doelgroepen."

 • DENK: Eens

  "Ouderen dienen betrokken te blijven bij onze samenleving, zodat een sociaal isolement en eenzaamheid bestreden kunnen worden. Daarom vindt DENK dat de provincie zich bij het Rijk hard moet maken voor gratis openbaar vervoer voor ouderen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Sportevenementen Extra belangrijk

De provincie moet geld steken in het organiseren van grote sportevenementen in Limburg.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Grote sportevenementen maken Limburg aantrekkelijk voor inwoners, toeristen, werkgevers en werknemers. Wij zetten daarom in op het aantrekken en/of behouden van een (beperkt) aantal grote sportevenementen. Het is daarbij wel van belang om heldere (financiële) afspraken met alle betrokken partijen te maken, zodat eventuele tekorten niet worden afgewenteld op de belastingbetaler."

 • PVV: Geen van beide

  "De PVV is van mening dat bij ieder (sport)evenement de vraag gesteld moet worden: wat levert het voor Limburg op en wat kost het de Limburger? Alleen als er een duidelijke meerwaarde voor Limburg is moet de provincie er aan bijdragen."

 • SP: Eens

  "De SP is enthousiast over openbare sportevenementen waar Limburgers kunnen meedoen. Aan bobofeestjes en peperdure prestigeprojecten doen we niet mee."

 • VVD: Geen van beide

  "De overheid geeft belastinggeld uit dat betaald wordt door de hardwerkende Limburger. Daar moeten we dan ook spaarzaam mee omgaan. Grote sportevenementen zijn een mooie kans voor Limburg, maar kunnen ook op een andere manier gefaciliteerd worden dan financieel. "

 • D66: Eens

  "D66 wil breedtesport, topsport en onderwijs meer met elkaar verbinden, om talent voor de toekomst te ontwikkelen en alle Limburgers te stimuleren fit te worden en te blijven. De hele provincie profiteert als bijvoorbeeld het WK wielrennen in Valkenburg wordt gehouden. Gemeenten hebben hier ook een taak, maar juist als het om topsport gaat, kan de provincie het verschil maken."

 • PvdA: Eens

  "Sportevenementen zoals de Kennedymars, Venlostormt, Iron Man, de Amstel Gold Race of misschien wel het WK Wielrennen of een etappe in de Tour de France of de Giro d'Italia zijn belangrijk voor Limburg. Het stimuleert de amateursporter, zet Limburg in de etalage en geeft zo de toeristische sector een extra economische impuls en zorgt zo voor extra banen. Het is wel belangrijk dat oog is voor het tegengaan van stapeling van evenementen en overlast voor inwoners. "

 • GROENLINKS: Eens

  "Grote, aansprekende sportevenementen die ertoe bijdragen dat onze inwoners meer aan sport gaan doen, vindt GroenLinks de moeite waard. "

 • 50PLUS: Geen van beide

  "50PLUS vindt dat dit niet per definitie moet. Het is te overwegen bij bepaalde evenementen gezien een economisch belang (toeristisch neveneffect en Limburg op de kaart zetten)."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Juist die grote evenementen moeten en kunnen zichzelf bedruipen. Heel vaak is er schade aan landschap, rust en natuur. Dit geld kan beter besteed worden aan bijvoorbeeld gratis lidmaatschap van sportverenigingen voor mensen met een laag inkomen."

 • LOKAAL-LIMBURG: Eens

  "Wij ondersteunen dit omdat sportevenementen niet alleen Limburg promoten maar ook een positieve bijdrage leveren aan belangstelling voor sport en een gezondere levensstijl. "

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Sport is een soort piramide: hoe succesvoller de top, hoe meer er aan de onderkant gesport wordt. Anderzijds kan topsport niet bedreven worden zonder een brede basis waarin talent zich verder kan ontwikkelen. Daarmee verbeter je het prestatieklimaat in ons land, de volksgezondheid, maar ook de sociale cohesie en de integratie. Het is dus uiterst zinvol om grote sportevenementen te steunen - zeker als die min of meer typisch Limburgs zijn (zoals handbal, paardensport, triatlon, wielrennen)."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Sporten is van groot belang. Sportverenigingen moeten worden gestimuleerd. Grote commerciële projecten ondersteunen is wat ChristenUnie Limburg betreft niet een taak van de provincie."

 • DENK: Eens

  "Het stimuleren en organiseren van grote sportevenementen heeft een positief effect op de lokale economie en het beoefenen van breedtesport."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Woningbouw in natuur Extra belangrijk

De provincie moet woningbouw in de natuur toestaan.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Er is nog genoeg ruimte voor nieuwe woningbouw binnen het bestaande bebouwde gebied. Aantasting van de natuur is niet nodig en onverstandig, temeer omdat in het verleden juist veel belastinggeld is besteed aan het opkopen van gronden om er natuurgebieden van te maken."

 • PVV: Oneens

  "Er is voor de PVV geen ruimte voor woningbouw in de natuur. Er zijn meer dan voldoende mogelijkheden voor nieuwe woningen in de bestaande kernen en dorpen. Zeker gelet op de krimpende bevolking in Limburg."

 • SP: Oneens

  "Bouwen doen we in principe in bestaande steden en dorpen of eventueel aan de randen daarvan. Er liggen met name nog veel kansen in het naar woningen ombouwen van kantoren en winkels in binnensteden."

 • VVD: Oneens

  "Weinig plekken in Nederland kennen zo’n mooie natuur als Limburg. Dat moeten we dan ook koesteren. Onze natuur maakt Limburg immers een schitterende plek om te wonen en te recreëren. Daarom is de VVD geen voorstander van woningbouw in de natuur, zodat Limburg haar schoonheid behoudt. "

 • D66: Oneens

  "Natuur verdient bescherming. Er zijn in Limburg genoeg andere aantrekkelijke plekken om woningen te vernieuwen of om naar behoefte nieuwe woningen te bouwen. "

 • PvdA: Oneens

  "PvdA Limburg zet in op het voorkomen van bebouwing in Natura 2000 gebieden en Goudgroene natuur. Blijkt dit onvermijdelijk, dan is ruime compensatie vereist. We willen beeldbepalende landschapselementen behouden. "

 • GROENLINKS: Oneens

  "GroenLinks wil dat woningbouw zoveel mogelijk plaatsvindt in de stedelijke kernen en bestaande dorpskernen. Het zogenaamde ‘inbreiden’. Hierdoor ontstaan compacte, levendige gemeenschappen met voorzieningen en mobiliteit nabij. Het buitengebied wordt hierbij ontzien, zodat daar ruimte is voor natuur, landbouw en recreatie."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS vindt dat natuur intact moet blijven zonder woningbouw."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Voor zover er al woningbouw nodig is moeten deze woningen worden geconcentreerd in bebouwde gebieden nabij bestaande faciliteiten en infrastructuur, waarbij de stadsecologie niet verstoord mag worden."

 • LOKAAL-LIMBURG: Oneens

  "Gebieden met bestemming natuur dienen ook gebruikt te worden als natuur. "

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Het schitterende landschap van Limburg dient behouden te blijven. Maar op sommige plekken moeten ook (recreatie)woningen gebouwd kunnen worden. We zijn hier terughoudend in, maar zijn zeker niet voor een totaalverbod."

 • ChristenUnie: Oneens

  "ChristenUnie Limburg heeft de overtuiging dat de natuur waardevol is en gekoesterd moet worden."

 • DENK: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Wegverbindingen Extra belangrijk

De provincie moet geld steken in betere wegverbindingen met Duitsland en België.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Grensoverschrijdende verbindingen zijn belangrijk. Na de oplossing van het grootste knelpunt met de A2-ondertunneling in Maastricht ligt de prioriteit van het CDA nu bij de treinverbindingen met België en Duitsland: Luik-Maastricht-Heerlen-Aken, Eindhoven-Venlo-Dusseldorf en Weert-Hamont-Antwerpen."

 • PVV: Geen van beide

  "Limburg heeft goede wegverbindingen met Duitsland en België. Verdere initiatieven voor nieuwe verbindingen zal de PVV op nut en noodzaak beoordelen en afwegen."

 • SP: Eens

  "Goede wegverbindingen met het buitenland zijn goed voor de Limburgse economie en helpen bewoners snel de grens over te reizen."

 • VVD: Eens

  "Limburg zit slechts met het topje vast aan Nederland. Een betere integratie met Duitsland en België biedt veel kansen. Veel mensen werken er, hebben er familie of winkelen er. De bedoeling is dat we betere wegverbindingen, vaarwaterverbindingen, treinverbindingen en busverbindingen over de grens realiseren in de komende 4 jaar via een ambitieuze agenda. "

 • D66: Eens

  "D66 wil dat Limburg als grensprovincie uitstekend verbonden is met de Duitse en Belgische buren, niet alleen over de weg, maar ook over het spoor en met de fiets. D66 denkt en handelt internationaal en wil dat de provincie er alles aan doet om het ideaal van grensoverschrijdende mobiliteit te bewerkstelligen. Limburgers die over de grens willen studeren, werken en recreëren zullen ervan profiteren."

 • PvdA: Eens

  "Meer dan welke andere Nederlandse provincie ook grenst Limburg aan het buitenland. Leven, wonen en werken in Limburg is leven, wonen en werken in Europa. Dat brengt veel kansen met zich mee, maar vele daarvan zijn nog onbenut. Voor mensen, bedrijven en de arbeidsmarkt zijn vlotte grensoverschrijdende verbindingen onmisbaar. "

 • GROENLINKS: Oneens

  "Het aanleggen van meer asfalt heeft nooit geleid tot een duurzame oplossing van een mobiliteitsprobleem. GroenLinks ziet meer in innovatieve nieuwe oplossingen. Het meer gebruiken van fiets en OV en het optimaliseren van de huidige verbindingen."

 • 50PLUS: Oneens

  "Deze wegverbindingen zijn uitstekend. Voor voor 50PLUS geen verruiming nodig."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De provincie moet het internationale treinverkeer vanuit het noorden én zuiden van Limburg krachtig stimuleren, opdat de trein een reëel alternatief wordt voor auto en vliegtuig. Meer asfalt betekent meer verkeer, meer milieuschade en het is ook primair een rijkstaak. "

 • LOKAAL-LIMBURG: Eens

  "Gezien de geografische ligging, tussen België en Duitsland, is een goede bereikbaarheid essentieel voor zowel woon- werkverkeer van onze inwoners die naar B of D reizen, als voor bezoekers uit Duitsland en België die naar Limburg reizen. Als voorbeeld noemen we onder andere de transport sector, MKB, Toerisme en Horeca, die gebaat zijn bij goede verbindingen vanuit België en Duitsland."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "De A2 en de A76 moeten volledig driebaans worden tot aan Eindhoven om toekomstbestendig te zijn en de groei in Limburg te stimuleren."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Het beeld van ChristenUnie Limburg is dat de wegverbindingen grosso modo op orde zijn. Wij investeren liever in de ov-verbindingen met onze buren."

 • DENK: Eens

  "Limburg is de poort naar Nederland enerzijds en de poort naar Europa anderzijds. Om deze functie goed te kunnen vervullen is goede infrastructuur nodig. Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Stiltegebieden Extra belangrijk

De natuur moet zoveel mogelijk toegankelijk worden gemaakt voor recreatie, ook waar stiltegebieden zijn.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Iedere inwoner moet kunnen meegenieten van het Limburgse landschap. Daarbij houden we wel rekening met de leefomgeving van dieren en de bescherming van biodiversiteit. Dat betekent dat we in stiltegebieden bijvoorbeeld wel wandelen toestaan, maar geen activiteiten met geluidsoverlast."

 • PVV: Oneens

  "Grote delen van de natuur zijn nu niet geschikt voor recreatie. Stiltegebieden dienen gerespecteerd te worden. In onze mooie provincie is zowel ruimte voor natuur als recreatie, die hoeven niet door elkaar te lopen. Laat de natuur de natuur!"

 • SP: Oneens

  "Natuur en recreatie gaan doorgaans prima samen. Wandelen, fietsen of watersport passen in onze Limburgse natuurpracht. Maar stiltegebieden zijn er niet voor niets, ze stellen de natuur ook in staat te herstellen."

 • VVD: Eens

  "Weinig plekken in Nederland kennen zo’n mooie natuur als Limburg. Het moet dan ook toegankelijk zijn voor de Limburger. Samen houden we onze natuur schoon en genieten we er ook van. "

 • D66: Eens

  "D66 wil natuurgebieden, waar dit ecologisch verantwoord is, zoveel mogelijk toegankelijk maken en op een verantwoorde wijze benutten voor recreatie. Dat betekent vanzelfsprekend dat niet alle natuurgebieden geschikt zijn voor (intensieve) recreatie. "

 • PvdA: Oneens

  "Recreatiegebieden zijn belangrijk, maar natuur heeft ook een intrinsieke waarde. Mensen hebben invloed op de natuur en om natuur goed te ontwikkelen zijn er soms gebieden nodig waar nauwelijks of geen mensen komen. "

 • GROENLINKS: Oneens

  "Om de natuur in Limburg te beschermen wil GroenLinks bepaalde gebieden voor recreatie openstellen en andere, biologisch waardevollere gebieden hiervoor afsluiten. Het is wel van belang dat in de opengestelde gebieden recreatie mogelijk is."

 • 50PLUS: Eens

  "Recreatie en ontspanning zijn onontbeerlijk voor de mens. Natuur en recreatie gaan voor 50PLUS met goede afspraken prima samen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Recreatie mag niet ten koste gaan van de natuurlijke ecosystemen en landschappelijke waarden. Alleen ecologisch verantwoorde recreatie is toegestaan in natuurgebieden, zoals fietsen en wandelen. "

 • LOKAAL-LIMBURG: Eens

  "De natuur dient toegankelijk te zijn voor eenieder. Daar waar men de nadruk wil leggen op stilte kan dit o.a. door verkeerstechnische maatregelen bewerkstelligen. "

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD gelooft dat we een verantwoordelijkheid hebben om natuurgebieden in stand te houden en goed te zorgen voor onze omgeving; maar ook dat we er behoefte aan hebben om ons op gepaste wijze temidden van de natuur te begeven. Juist in een tijd waarin de verstedelijking steeds verder toeneemt en de bevolkingsdichtheid van Nederland alsmaar groter wordt, moeten we recreatiemogelijkheden creëren die ons even uit de drukte weghalen."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Natuur moeten we koesteren. Waar toegankelijkheid ten koste gaat van de natuur, weegt het belang van de natuur zwaarder."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom voor meer beschermde natuurgebieden in Nederland, die toegankelijk zijn voor recreatie. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Kerncentrale Extra belangrijk

De provincie moet bij de Belgische overheid aandringen op de sluiting van de kerncentrale in Tihange.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Wij pleiten voor een veilige en gezonde leefomgeving. Om de sluiting van Tihange te bevorderen kunnen we België helpen met alternatieve energievoorziening. Bijvoorbeeld door de Clauscentrale (gas) te heropenen."

 • PVV: Oneens

  "De Provincie gaat niet over het Belgische federale beleid. Daarnaast is de PVV van mening dat zolang de kerncentrale in Tihange veilig werkt er geen reden is voor sluiting. De PVV heeft vertrouwen in de controles van de FANC, onze eigen ANVS en het IAA. De PVV gelooft ook niet dat de Belgische regering het leven van miljoenen Belgen, die dichter bij Tihange wonen, op het spel zou zetten door een onveilige kerncentrale open te houden."

 • SP: Eens

  "De kerncentrale Tihange is verouderd en kent vele gebreken. Er zitten duizenden scheurtjes in de wanden van de reactorvaten en er zijn vele incidenten gemeld. Tihange moet zo snel mogelijk dicht."

 • VVD: Oneens

  "Kernenergie is een duurzaam alternatief voor onze huidige fossiele brandstoffen. Kernenergie moet wel met de hoogste veiligheidsstandaarden opgewekt worden. Daarom dringen wij niet aan op sluiting, maar op hogere veiligheidsstandaarden in Tihange. "

 • D66: Eens

  "Veiligheid, ook Limburg, is hiermee gediend. D66 wil ook dat Limburg helpt om de beslissing over de sluiting makkelijker te maken. Een tijdelijk tekort aan elektriciteit in België kan worden opgevangen door betere integratie met het Nederlandse elektriciteitsnetwerk en met de inzet van de Clauscentrale in Maasbracht. Een dik internationaal stroomnetwerk is ook belangrijk voor de duurzame energie van de toekomst. D66: kijk naar de toekomst en denk en handel internationaal."

 • PvdA: Eens

  "Milieuverontreiniging en de risico’s van kerncentrales vlak over de grens moeten effectiever worden aangepakt: onze inzet is dat de onveilige kerncentrale van Tihange dicht moet. "

 • GROENLINKS: Eens

  "GroenLinks vindt kernenergie geen duurzame energiebron vanwege het radioactieve afval en de veiligheidsrisico’s. De kerncentrale in Tihange is sterk verouderd en kampt regelmatig met storingen, hetgeen geen vertrouwen geeft dat deze centrale veilig is. GroenLinks wil dat deze centrale liever vandaag dan morgen permanent gesloten wordt."

 • 50PLUS: Eens

  "De kerncentrales in Tihange zijn verouderd en over de houdbaarheidsdatum heen, dus niet meer als veilig te beschouwen. 50PLUS vindt dat deze Belgische kerncentrale moet worden gesloten."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De veiligheid van alle Limburgers is in het geding, onder andere vanwege het achterstallige onderhoud dat geleid heeft tot scheurtjes in de betonnen mantel. De juridische procedures die zijn ingezet moeten door de provincie worden ondersteund. "

 • LOKAAL-LIMBURG: Eens

  "Hoe eerder hoe beter."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Het onveiligheidsgevoel over de kerncentrale wordt opgeklopt door een kleine groep milieuactivisten die het land vol willen zetten met onrendabele en foeilelijke windmolens. Kernenergie is een van de weinig echt effectieve alternatieven voor organische brandstoffen. "

 • ChristenUnie: Eens

  "Afgezien van het feit dat we tegen kernenergie zijn, zijn er t.a.v. de kerncentrale in Tihange inmiddels zoveel zorgen rondom de veiligheid dat de provincie moet aandringen op sluiting. Daarnaast is de houdbaarheidsdatum van de kerncentrale in Tihange steeds opgeschoven."

 • DENK: Eens

  "DENK staat voor duurzaamheid. Daarom moeten alle kern- en kolencentrales dicht, de smerigste als eerst. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Winkelcentra Extra belangrijk

De provincie moet grote winkels en winkelcentra buiten de steden en dorpen toestaan.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "In Limburg bestaat al een ruime voorziening aan perifere detailhandel. Als we nog meer grote winkels en winkelcentra buiten de steden en dorpen toestaan, leidt dit tot leegstand en verloedering in de binnensteden."

 • PVV: Oneens

  "Er zijn in Limburg al erg veel steden en dorpen die kampen met leegstand van winkelgebieden. Door het toestaan van winkels en winkelcentra buiten de steden en dorpen wordt de winkelleegstand alleen maar groter. De bereikbaarheid van winkels in kernen en dorpen heeft ook een social onderdeel en helpt bij het bestrijden van eenzaamheid."

 • SP: Oneens

  "De SP staat voor levendige steden en dorpen. De provincie moet er samen met de gemeentes voor zorgen dat grotere winkels zoveel mogelijk in de centra van steden en dorpen terecht komen, en dat buurtvoorzieningen behouden blijven."

 • VVD: Oneens

  "Veel winkels in de authentieke Limburgse dorps- en stadscentra sluiten hun deuren de laatste jaren. Onze mooie centra lopen leeg. De VVD is daarom een voorstander van het concentreren van nieuwe winkels in binnensteden, zodat onze steden en dorpen leefbaar en gezellig blijven. "

 • D66: Oneens

  "D66 is voor ondernemersvrijheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat, maar er is al meer dan genoeg winkelruimte. Nieuwbouw buiten de kernen leidt tot nog meer leegstand en verlies aan kwaliteit in de steden en dorpen. Voor winkelconcepten die echt iets toevoegen, moet wel ruimte zijn, maar dan nog: liever in de kernen dan in de wei. "

 • PvdA: Oneens

  "Leegstand is een groot probleem in onze dorpen en steden. Grote winkels en winkelcentra buiten het dorp of de stad trekken klanten weg uit onze dorps- en stadscentra en versterken zo het probleem van leegstand. De PvdA kiest voor levendige dorpen en steden en dus voor beleid dat winkels onze dorps- en stadscentra aantrekt. "

 • GROENLINKS: Oneens

  "Dorps- en stadscentra zijn gebaat bij een levendige omgeving waar het aangenaam is om te verblijven. Wanneer de commercie naar de buitengebieden trekt ontstaat er leegstand en onaantrekkelijke centra. GroenLinks wil de binnensteden en dorpscentra juist versterken."

 • 50PLUS: Oneens

  "Geen 'Franse' toestanden, waarbij boodschappen altijd per auto moeten worden gedaan. Dat is slecht voor het milieu en slecht voor de leefbaarheid in de kernen van steden en dorpen. 50PLUS vindt dat winkels en winkelcentra thuis horen in de centra en buurten van gemeenten en in dorpskernen. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Buiten steden en dorpen betekent in het open landelijk gebied en de natuur. Dat gaat zowel ten koste van landschap en natuur als ook van leefbaarheid in de kernen. "

 • LOKAAL-LIMBURG: Geen van beide

  "Gezien de kwetsbaarheid van stadscentra en wijken voor met name leegstand, dient voorzichtig omgegaan te worden met grotere concentraties van winkelcentra buiten de steden. In andere gevallen, zoals bv een meubel- of autoboulevard, kan hiervan afgeweken worden. "

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD is gematigd voorstander van winkelcentra buiten de steden en dorpen. Dit kan de centra ontlasten en ruimte maken voor een prettiger leefklimaat binnen de bebouwde leefomgeving. Het dient echter niet ten koste te gaan van de levendigheid in de steden en dorpen: er moet voldoende bedrijvigheid blijven in de stadskernen."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Wij zetten, ook in andere provincies, in op versterking van bestaande winkelgebieden, en geen verdere verrommeling van het landschap. Daarnaast gaan dit soort centra ten koste van de lokale leefbaarheid en ondernemerschap."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Bibliotheken Extra belangrijk

De provincie moet meebetalen aan het in stand houden van bibliotheken.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Bibliotheken vervullen een belangrijke sociale functie in dorpen en steden. Ze spelen ook een belangrijke rol bij het verhelpen van laaggeletterdheid. Wij willen bibliotheken blijven ondersteunen via de ondersteuningsorganisatie Cubiss, zeker ook in de kleine kernen."

 • PVV: Eens

  "De PVV is van mening dat bibliotheken een belangrijke rol hebben in de ontwikkeling van onze taal en leesvaardigheid. Daarnaast dragen bibliotheken bij in het bijhouden en conserveren van onze eigen geschiedenis, identiteit en cultuur. Het is volgens de PVV belangrijk dat taal- en leesvaardigheid gestimuleerd wordt en dat literaire werken en streekboeken goed bewaard worden en toegankelijk zijn. In onze huidige maatschappij is de bibliotheek daarnaast een oase van rust en ontmoetingsplek."

 • SP: Eens

  "De bibliotheek is tegenwoordig veel meer dan een plek waar je boeken leent. De rol van een bibliotheek als spil in gemeenschappen past perfect binnen de sociale ambitie die de SP voor Limburg heeft."

 • VVD: Oneens

  "De provincie kan niet overal geld insteken, aangezien het immers ook door de Limburgers betaald moet worden. Wij stimuleren daarom ook het multi-functioneel gebruik van gebouwen. Dit betekent dat een bibliotheek ook kan dienen als een lunchroom, conferentiezaal of voor een ander doel. Dit biedt goede kansen om de bibliotheek in stand te houden. "

 • D66: Eens

  "D66 ziet tal van nieuwe kansen voor bibliotheken: om mensen te steunen die moeite hebben met lezen, om kinderen uit te dagen tot leren, op allerlei gebied, niet alleen schools. In nieuwe, digitale informatie voor iedereen bereikbaar en behapbaar te maken. Bibliotheken hebben vaak een functie over de gemeentegrens heen en ze kunnen elkaar versterken naarmate ze beter samenwerken. Daarom is het goed dat de provincie stimuleert en ook financiert."

 • PvdA: Eens

  "Onder druk van de beperkte financiële middelen bij gemeenten dreigt de kwaliteit en aanwezigheid van bibliotheken en cursussen en opleidingen in de diverse disciplines verlaagd te worden. Terwijl dat de humuslaag voor talentontwikkeling is. Daarom zeggen wij: ondersteun gemeentes bij de transitie die bibliotheken nu aan het maken zijn; zet stevig in op stimuleren van kunstzinnige vorming in school en voor- en buitenschools."

 • GROENLINKS: Eens

  "GroenLinks is van mening dat bibliotheken een belangrijke rol vervullen om mensen te helpen leren lezen en het lezen te bevorderen. Ook dragen ze bij om mensen vertrouwd te maken met de digitale wereld."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS vindt dat bibliotheken tegenwoordig meer zijn dan een boekenuitleencentrum. Taallessen aan laaggeletterden, computerlessen voor ouderen worden ook aangeboden. Bibliotheken, een ontmoetingsplek tegen eenzaamheid. 50PLUS is voor provinciaal gelden voor bibliotheken. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De leescultuur heeft best een steun in de rug nodig. Laagdrempelig toegang tot bibliotheken hoort daarbij. De Partij voor de Dieren wil dat we investeren in behoud en heropening van openbare bibliotheken."

 • LOKAAL-LIMBURG: Oneens

  "Lokaal maatwerk is hier op zijn plaats. Elke gemeente maakt hierin zijn eigen keuzes. "

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Dit spreekt voor FVD vanzelf. De toegankelijkheid van kennis voor eenieder, zeker voor kinderen, is van het grootste belang."

 • ChristenUnie: Eens

  "Taalontwikkeling en tegengaan van laaggeletterdheid is van groot belang. ChristenUnie Limburg vindt dat de provincie bibliotheken moet ondersteunen - ook als plaatsen van ontmoeting en cultuur."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Veestapel Extra belangrijk

De veestapel in Limburg moet zover krimpen dat er geen veevoer meer geïmporteerd hoeft te worden.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Wij zijn voorstander van natuur-inclusieve landbouw, waarbij boeren oog hebben voor natuur en milieu. Het krimpen van de veestapel is voor het CDA Limburg geen doel op zich. Wij willen investeren in innovatie zoals Nedersoya (soya uit Nederland) en eiwittransitie, zodat we buitenlands veevoer niet meer nodig hebben."

 • PVV: Oneens

  "De PVV wil gezonde boerenbedrijven. Dit betekent dat de veestapel van boeren moet passen in een gezonde bedrijfsvoering met oog voor het welzijn van de dieren. Sturing op wel of geen invoer van veevoer is daarbij volstrekt belachelijk. Het gaat om het dierenwelzijn en om de levensvatbaarheid van onze boerenbedrijven!"

 • SP: Eens

  "De SP wil een kleinere veestapel, geen nieuwe megastallen en meer duurzame landbouw."

 • VVD: Oneens

  "De boeren in Limburg werken hard voor ons dagelijkse voedsel, een plakje ham of een lekker eitje bij het ontbijt. Het continue aanvallen van de boeren moet eens ophouden. De VVD vindt dan ook dat boeren meer waardering moeten krijgen en dat zij daarom niet verplicht mogen worden om de veestapel te krimpen. "

 • D66: Oneens

  "D66 wil dat het in Limburg ‘goed boeren’ is, nu en in de toekomst. Dat vraagt om een constante en zorgvuldige afweging tussen mogelijkheden voor ontwikkeling en de impact ervan op de omgeving. Een gezonde agrarische sector, zowel voor mens en dier als economisch: dat is het streven. Dat vraagt om een doordachte en stimulerende aanpak."

 • PvdA: Eens

  "Wij willen de omvang van de Limburgse veestapel controleren en verminderen. Geen negatieve impact op de gezondheid van omwonenden, geen mestfraude, geen overlast en meer dierenwelzijn. De toekomst van de landbouw kunnen we ook duurzaam vormgeven. Of het nodig is om veevoer te importeren hangt ook af van hoeveel veevoer wij zelf kunnen produceren. "

 • GROENLINKS: Eens

  "GroenLinks wil dat in Limburg wordt toegewerkt naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. De schaal van de landbouw en veeteelt volgt het aanbod van de bronnen die de natuur verschaft."

 • 50PLUS: Oneens

  "Een onzinnige stelling aldus 50PLUS. Veeboeren moeten aldus 50PLUS een economisch verantwoord bestaan kunnen uitoefenen voor een gezonde bedrijfsvoering."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Een goede stap in de juiste richting. We moeten naar kringlooplandbouw, niet meer willen produceren voor de hele wereld en geen aanslag meer doen op tropische regenwouden voor sojateelt. Veevoer zou via regionale teelt geproduceerd moeten worden. Krimp van de veestapel verbetert ook de gezondheid van Limburgers en het dierenwelzijn. "

 • LOKAAL-LIMBURG: Oneens

  "Vanwege de ligging tussen België en Duitsland wordt door veel Limburgse boeren mais geteeld in de grensstreek van België en Duitsland. Dus blijft import noodzakelijk. "

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD is een voorstander van handel met andere landen, en ziet geen probleem in het importeren van voedingsmiddelen - voor mensen of voor dieren, uiteraard mits voldaan is aan onze standaarden voor voedselveiligheid, kwaliteit, en omstandigheden in het land van oorsprong."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Het accent op kringlooplandbouw is uitstekend. Om op termijn zoveel mogelijk de toelevering regionaal te regelen is een mooi streven. Echter, de agrarische sector staat enorm onder druk. Verdere inkrimping zou op dit moment onverantwoord zijn."

 • DENK: Eens

  "DENK is voor het verkleinen van de veestapel, ook al leidt dit tot lagere productie. De schadelijke milieueffecten van de veestapel zijn namelijk enorm. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Subsidie bedrijven Extra belangrijk

De provincie moet subsidie geven aan bedrijven voor het in dienst nemen van mensen die lang van een uitkering hebben geleefd.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "De krappe arbeidsmarkt geeft voor veel meer mensen mogelijkheden om een baan te krijgen. De provincie kan bij inkoop en aanbestedingen wel als voorwaarde stellen dat bedrijven stage- en leerwerkplekken creëren (SROI)."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is geen voorstander van subsidies. De PVV investeert liever in mensen. Dit kan b.v. door het aanbieden van opleidingen, trainingen en stages. Het PVV initiatief “Het Limburgs studiefonds” is hier een goed voorbeeld van. Bedrijven kunnen op andere manieren gestimuleerd worden om mensen in dienst te nemen. "

 • SP: Eens

  "Teveel Limburgers staan aan de kant, terwijl ze wel willen werken. We helpen hen aan de slag en ondersteunen werkgevers die mensen echt werk en eerlijk loon geven."

 • VVD: Eens

  "Er is een steeds groter tekort aan goede mensen in verschillende sectoren in Limburg. Daarnaast zitten mensen thuis die graag aan de slag willen gaan. De Limburgse VVD wil ervoor zorgen dat deze partijen elkaar beter vinden. De provincie zal daarom ‘matchmaking’ faciliteren voor sectoren waar een tekort aan werknemers lonkt. Daarnaast stimuleren we ook deze overgang financieel van mensen die overgaan van langdurige uitkering naar werk. "

 • D66: Oneens

  "D66 wil inzetten op sociale innovatie bij bedrijven. Hierbij belonen we bedrijven die mensen die aan de zijlijn staan een kans willen geven. Dat doen we niet met subsidies, maar bijvoorbeeld door voorwaarden op te nemen in ons aanbestedingsbeleid op het gebied van social return on investment."

 • PvdA: Eens

  "De PvdA zet in op volledige werkgelegenheid en participatie. Overheid, onderwijs, en werkgevers moeten gezamenlijk investeren in om- en bijscholing van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Subsidie geven aan bedrijven om mensen in dienst te nemen die lang van een uitkering geleefd hebben kan tot de mogelijkheden behoren. Het is dan wel belangrijk dat die mensen op reële termijn ook een vaste baan kunnen krijgen. "

 • GROENLINKS: Eens

  "GroenLinks wil dat de provincie in haar inkoopbeleid vastlegt dat ze een voorkeur heeft voor bedrijven die iets terug doen voor de maatschappij, zoals het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

 • 50PLUS: Oneens

  "Dit is geen provinciale taak. Daar zijn volgens 50PLUS andere instanties voor, zoals het UWV."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Niet door bedrijven direct geld te geven, maar wel door social return te eisen bij aanbestedingen. Nog beter zou een gegarandeerd basisinkomen zijn."

 • LOKAAL-LIMBURG: Oneens

  "Dit is een gemeentelijke taak. "

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Als de Provincie investeert in nieuwe technologieën en de productie daarvan, zal de spin off op alle niveaus van de arbeidsmarkt merkbaar zijn. Tot 2030 verwacht men nu al een tekort van 40.000 geschoolde arbeidskrachten. Steun liever opleidingsinitiatieven van het bedrijfsleven om ongeschoold personeel voor een carrière in het bedrijfsleven klaar te maken."

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "Sociaal ondernemerschap is iets dat ChristenUnie Limburg zeer ondersteunt en wil stimuleren. Bijvoorbeeld doordat sociaal ondernemers voorrang krijgen bij de aanbestedingen van de provincie of door de mogelijkheid te creëren dat ze onder gunstige voorwaarden een lening kunnen krijgen om te investeren. De subsidie wordt al verstrekt door het UWV."

 • DENK: Eens

  "Hoewel de economie in Nederland groeit blijven sommige groepen aantoonbaar achter. Zo is de werkloosheid onder mbo’ers, 50-plussers, mensen met een migratieachtergrond en alleenstaande ouders nog steeds groot. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Popbands Extra belangrijk

De provincie moet zorgen dat er meer oefenruimte en financiële steun komt voor popbands.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Wij willen moderne cultuurvormen, waaronder popmuziek, ondersteunen. Zo houden we Limburgse steden interessant voor jongeren en studenten. Grote poppodia zijn er inmiddels in bijna elke Limburgse stad. Het CDA Limburg wil nu vooral investeren in talentontwikkeling. Stichting Popmuziek Limburg kan hier een belangrijke rol in spelen."

 • PVV: Oneens

  "De provincie is niet verantwoordelijk voor de ondersteuning van popbands. hiervoor bestaat o.a. het fonds podiumkunsten. De PVV is van mening dat de provincie wel muziekonderwijs in algemene zin kan ondersteunen."

 • SP: Eens

  "We ondersteunen Limburgse muzikanten bij de start van hun carrière. Samen met gemeenten en culturele instellingen zorgen we voor oefenruimtes en ondersteuning voor jonge muzikanten."

 • VVD: Oneens

  "Limburg ademt cultuur en dit maakt Limburg een aantrekkelijke provincie om te wonen, werken en ontspannen. De overheid moet zorgen dat ons culturele erfgoed behouden wordt. Dit betekent echter niet dat de overheid ook moet gaan bepalen welke muziek goed is voor ons. "

 • D66: Eens

  "Popmuziek is plezier en inspiratie voor de muzikanten en voor hun publiek. D66 ondersteunt graag creatieve ideeën om dit op nog hoger plan te brengen. We denken zelf aan versterking van de samenwerking over de grens. Verduurzaming van poppodia en oefenruimten zodat ze lagere vaste lasten hebben. Gebruik van nieuwe media om Limburg dichter bij het centrum van de popcultuur te brengen. Een KEXP achtig kanaal kan het voor grote bands aantrekkelijker maken om hier op te treden. "

 • PvdA: Eens

  "We steunen talentontwikkeling, met bijzondere aandacht voor de popcultuur. Zorgen voor meer oefenruimtes en het behouden van bestaande oefenruimtes hoort daar natuurlijk bij. "

 • GROENLINKS: Eens

  "GroenLinks vindt het belangrijk dat inwoners actief kunnen deelnemen aan cultuuruitingen, en popmuziek valt daar zeker onder."

 • 50PLUS: Oneens

  "Popbands floreren, ook onder (financiële) druk. 50PLUS wilt geen provinciaal geld verstrekken aan popbands."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Popmuziek moet een volwaardige plek in het cultuurbeleid krijgen. Dat betekent onder meer een goed podiumbeleid en efficiënte ondersteuning voor popbands. Cultuur zorgt bovendien voor een immateriële verrijking van het leven en biedt inspiratie. "

 • LOKAAL-LIMBURG: Oneens

  "Er is lokaal maatwerk en er zijn subsidiemogelijkheden voor culturele activiteiten. "

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Popbands hebben hun eigen economische circuit. Extra stimulering daarvan is niet aan de provincie. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "ChristenUnie Limburg is voor het ondersteunen van cultuur in zijn algemeenheid en niet zozeer specifiek voor deze cultuurvorm."

 • DENK: Eens

  "DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. DENK wil daarom dat de subsidies eerlijker verdeeld worden. Er moet minder geld naar elitecultuur, waar vooral de hogere inkomens gebruik van maken. Er moet juist meer geld naar breedtecultuur zoals (multiculturele) festivals, straatcultuur en andere laagdrempelige activiteiten. De provincie bevordert hiermee de inclusieve multiculturele samenleving. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Bedrijventerreinen Extra belangrijk

De provincie moet nieuwe bedrijventerreinen verbieden.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Het gaat om maatwerk. Per plek zullen we moeten bekijken wat verstandig is. Als er in een bepaalde regio sprake is van ruimtegebrek en een grote vraag, dan kan een nieuwe bedrijventerrein de oplossing zijn. We zullen dit niet per definitie en op voorhand verbieden."

 • PVV: Oneens

  "De PVV wil nieuwe bedrijventerreinen toestaan, onder de voorwaarde dat de bestaande vol zijn. Ook wil de PVV dat er meer verschillende soorten (sectoren) bedrijven komen om voor iedereen voldoende werkgelegenheid te waarborgen."

 • SP: Oneens

  "Als er nieuwe ruimte voor bedrijven nodig is kijken we eerst op bestaande industrieterreinen. Nieuwe bedrijventerreinen komen er niet ten kostte van natuur."

 • VVD: Oneens

  "De Limburgse economie groeit hard en we zien dat in sommige gemeentes de bedrijventerreinen vol raken. De Limburgse VVD vindt daarom dat de provincie kansen moet creëren en gemeentes gaat helpen met uitbreiding van bedrijventerreinen, maar ook met verbetering van bestaande bedrijventerreinen. Bedrijven creëren mooie banen en Limburg moet daarvoor aantrekkelijk blijven. "

 • D66: Oneens

  "Niet alles kan of moet overal. D66 wil dat de provincie samen met gemeente werkt aan duurzame economische clusters en gezamenlijk keuzes maakt voor strategische locaties voor ontwikkeling en multifunctionele bedrijventerreinen. De aansluiting op goed bereikbare (internationale) verkeerswegen, snelle datanetwerken en adequaat openbaar vervoer spelen daarbij een rol."

 • PvdA: Oneens

  "Bedrijven zijn belangrijk voor de Limburgse economie en werkgelegenheid. De PvdA wil dat eerst bestaande bedrijventerreinen worden gebruikt, voordat er nieuwe terreinen bij worden gebouwd."

 • GROENLINKS: Eens

  "Om de verrommeling van het Limburgs landschap tegen te gaan wil GroenLinks dat bestaande bedrijventerreinen gesaneerd en geherstructureerd worden om aan de vraag naar bedrijfsruimten te voldoen."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS vindt dat eerste de bestaande industrieterreinen waar nodig moeten worden heringericht. Daar waar nodig moet aanleg van nieuwe terreinen mogelijk blijven."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Er is al redelijk veel leegstand. Eerst zullen bestaande bedrijventerreinen gerevitaliseerd moeten worden. Nieuwe bedrijventerreinen trekken verkeer aan en tasten het Limburgse landschap aan. "

 • LOKAAL-LIMBURG: Eens

  "Bestaande bedrijventerreinen moeten eerst volledig benut worden, alvorens nieuwe terreinen worden aangelegd. "

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Indien gemeenten niet meer in staat zijn om via revitalisatie van oude bedrijventerreinen nieuwe ruimtes aan bedrijven aan te bieden, ontkomen ze niet aan het ontwikkelen en beschikbaar stellen van nieuwe bedrijventerreinen."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Het verbieden van nieuwe bedrijventerreinen is een hele drastische maatregel. Gezien de enorme vraag, lijkt het ons nauwelijks realistisch om uitbreiding te verbieden. Wel pleit ChristenUnie Limburg voor zorgvuldigheid en terughoudendheid, waarbij rekening gehouden wordt met herbestemming van de oude bedrijventerreinen die worden verlaten, om te voorkomen dat die verpauperen. Daarnaast dient verrommeling van het landschap te worden voorkomen."

 • DENK: Eens

  "Veel kantoorpanden en bedrijfsruimten in Nederland staan leeg. Deze leegstaande gebouwen zijn slecht voor de leefbaarheid. Daarnaast hebben we ook te maken met een oververhitte woningmarkt. Daarin ziet DENK een belangrijke rol voor de provincie in het faciliteren van het ombouwen van leegstaande kantoorpanden. DENK vindt dat er meer (gezamenlijke) woonruimte moet komen voor sociale huur, ouderen, starters, studenten, asielzoekers en de maatschappelijke opvang. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Jeugdzorg Extra belangrijk

Als een gemeente een tekort heeft voor de jeugdzorg, moet de provincie dat geld bijleggen.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Het CDA Limburg wil investeren in jeugdzorg, maar dan vooral in preventie. Bijvoorbeeld door kinderen en jongeren op een speelse manier kennis te laten maken met gezonde voeding, beweging en sport. De provincie is niet verantwoordelijk voor financiële tekorten bij gemeenten. Het is in eerste instantie aan gemeenten zelf om hun begroting op orde te houden. Als het Gemeentefonds ontoereikend is voor de uitvoering van gemeentelijke taken dient de Rijksoverheid hier iets aan te doen."

 • PVV: Oneens

  "De Provincie is geen pinautomaat voor gemeenten. Gemeenten moeten in eerste instantie hun jeugdzorg op orde hebben. De provincie kan wel bijdragen met kennis en ondersteuning om te zorgen dat de jeugdzorg zo toegankelijk en effectief mogelijk loopt in alle Limburgse gemeentes."

 • SP: Eens

  "De SP staat voor de allerbeste zorg voor ieder kind. De provincie moet fors investeren in preventie om te voorkomen dat kinderen in de jeugdzorg terecht komen."

 • VVD: Oneens

  "De jeugdzorg is een bevoegdheid van gemeenten en niet van de provincie. Daarom moeten we oppassen dat de provincie niet de verantwoordelijkheid van hen overneemt inclusief alle financiële risico's. De nationale overheid zou hierbij de logische partner zijn van gemeenten. "

 • D66: Oneens

  "Kinderen die zorg nodig hebben, zijn het beste af als één overheid de verantwoordelijkheid neemt. De gemeente staat het dichtste bij en kan ook het beste jeugdzorg afstemmen op de aanpak van andere problemen binnen het gezin. D66 wil niet dat de provincie financieel bijdraagt om gemeentelijke tekorten af te dekken maar gemeenten wel de mogelijkheid bieden te blijven innoveren, effectiever middelen in te zetten en daarmee lokaal het verschil te maken."

 • PvdA: Eens

  "Faciliteer als provincie de transitie naar de nieuwe situatie in de jeugdzorg. Maak kleine en grote innovaties mogelijk, adviseer bij organisatorische ingrepen, doe onderzoek naar de beste werkwijze. Breng de financiële gevolgen voor gemeentes en instellingen in kaart en onderhandel als provincie en gemeentes gezamenlijk met de landelijke overheid over het budget voor de gemeentes. Als de zorg voor kinderen en jongeren in gevaar komt, dan moet de provincie geld bijleggen. "

 • GROENLINKS: Oneens

  "De jeugdzorg is primair een taak voor de gemeenten. Zij overleggen ook met het Rijk over de financiële tekorten. GroenLinks ziet wel een taak voor de provincie om gemeenten te ondersteunen in hun lobby voor meer budget."

 • 50PLUS: Eens

  "De jeugdzorg ontspoort volgens 50PLUS financieel volledig bij de gemeenten. De jeugdzorg onder te brengen bij de provincie is een wens van 50PLUS."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Het huishoudboekje van de gemeente moet dan wel kritisch bekeken worden. De provincie moet kwetsbare groepen, zoals kinderen, prioriteit geven. Elk kind verdient een goede start. "

 • LOKAAL-LIMBURG: Oneens

  "Jeugdzorg is een aantal jaren geleden overgedragen van Provincie naar de gemeente. De gemeente beslist zelf hoe de middelen worden besteed. "

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Tekorten in de jeugdzorg dienen door de rijksoverheid opgelost te worden. Zij heeft het probleem over de schutting van de gemeenten gegooid met een extra target om efficiënter te werken - maar met minder budget. Dan is het niet terecht dat de provincie dit vervolgens moet oplossen."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. Het zou onverstandig zijn om de tekorten zonder meer aan te vullen. Wel vindt ChristenUnie Limburg dat de provincie gemeenten meer kan faciliteren in de uitvoering van de jeugdzorg. Daarnaast stellen we een onderzoek voor op dit terrein om de knelpunten goed in kaart te brengen."

 • DENK: Oneens

  "Het Rijk dient bij tekorten voor de jeugdzorg bij te springen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Windmolens Extra belangrijk

In Zuid-Limburg moet de provincie nieuwe windmolens blijven verbieden.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Het unieke heuvellandschap in Zuid-Limburg is van grote waarde en verdient bescherming. Er zijn wel plekken in Zuid-Limburg waar windmolens goed ingepast kunnen worden. Die optie willen we niet op voorhand al uitsluiten."

 • PVV: Eens

  "Windturbines horen niet thuis in Limburg. Ze produceren niet alleen (infrasone) geluidsoverlast en horizonvervuiling maar windturbines hebben daarnaast een aantoonbaar negatief effect op de gezondheid van mens en dier."

 • SP: Eens

  "Windturbines hebben een grote impact op hun omgeving. Daarom wil de SP alleen windturbines waar daar draagvlak voor is. De horizonvervuiling in het kwetsbare Heuvelland is bovendien zeer onwenselijk."

 • VVD: Oneens

  "Wij zetten ons in op een verduurzaming van onze energievoorziening die betaalbaar is en draagvlak heeft. Wij willen lokaal maatwerk stimuleren door gemeenten en zij beslissen dan ook wat er gebeurd in Limburg. Dit zorgt voor succes en resultaat op de lange termijn, met een flinke portie pragmatisme. "

 • D66: Oneens

  "D66 vindt dat de Provincie bij het opwekken van duurzame energie niet op voorhand regio's moet uitsluiten. Initiatieven moeten steeds worden getoetst op doelmatigheid, haalbaarheid en draagvlak. D66 vindt dat de Provincie ervoor moet zorgen dat mensen die in de omgeving wonen ook voordeel moeten halen uit het opwekken van duurzame energie, niet alleen in het gebruik van die energie, maar ook financieel. Windenergie is daarvoor zeker geschikt."

 • PvdA: Oneens

  "We moeten kritisch kijken naar waar windmolen wel en niet kunnen staan. In Zuid Limburg is het niet mogelijk of gewenst om windmolens in het Nationaal Landschap te plaatsen. Langs de grens, waar direct over de grens al wel windmolens staan, is dit wellicht wel te realiseren. "

 • GROENLINKS: Oneens

  "Om te kunnen voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot energietransitie, vindt GroenLinks dat we als provincie alle mogelijkheden open moeten houden en niet bij voorbaat gebieden uitsluiten."

 • 50PLUS: Eens

  "Windmolens vervuilen de horizon in ernstige mate en maakt onder andere het toeristisch landschap minder aantrekkelijk. Er is weinig draagvlak in Limburg voor windmolens. Provincie Limburg moet aldus 50PLUS geld steken in nieuwe energie, zoals waterstof (auto's, alternatief voor aardgas) en waterkracht."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "In het Heuvelland zelf willen we geen windmolens in verband met bescherming van het landschap. Maar er zijn zeker plekken waar het wel kan, zoals industrieterreinen, voormalige stortplaatsen, en plaatsen aan de grens waar aan Belgisch-Duitse zijde ook al windmolens staan."

 • LOKAAL-LIMBURG: Eens

  "Er is een keuze gemaakt het Zuid-Limburgse landschap aantrekkelijk te houden voor zowel inwoners als toeristen. "

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Windmolens op land zijn nog steeds niet concurrerend met andere energiesystemen. Ze dwingend met subsidies aanleggen is contraproductief en vernietigt het prachtige Limburgse landschap"

 • ChristenUnie: Oneens

  "Gezien de taakstelling op het gebied van het klimaatakkoord, is het noodzakelijk om alle mogelijkheden te onderzoeken en/of te benutten en niet bij voorbaat een hele regio uit te sluiten."

 • DENK: Oneens

  "DENK vindt dat wij fors moeten investeren in de vergroening van onze energievoorziening. Windmolens op land zijn hierbij altijd een serieuze optie. Wel vindt DENK dat de stem van bewoners moet worden meegenomen in het plaatsingsbesluit. Indien bewoners dit wensen, kunnen zij hun inspraak opgeven in ruil voor een redelijke financiële vergoeding. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat